بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azadeh Meshkini


موارد یافت شده: 70

1 - Tumor tropic delivery of FU.FA@NSs using mesenchymal stem cells for synergistic chemo-photodynamic therapy of colorectal cancer (چکیده)
2 - g-C3N4-based photoresponsive magnetic nanocatalyst drives type-I photodynamic therapy under visible light irradiation, boosting chemo/chemodynamic synergistic therapy of colon cancer (چکیده)
3 - Phytosynthesis of graphene oxide encapsulated selenium nanoparticles using Crocus Sativus petals’ extract and evaluation of their bioactivity (چکیده)
4 - Synergizing effects of chemodynamic therapy and chemotherapy against breast cancer by oxaliplatin-loaded polydopamine/BSA@copper ferrite (چکیده)
5 - Synthesis and Characterization of ZnO: MgO Nanocomposite and Evaluation of Cytotoxicity on Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
6 - Mg.ATP-decorated ultrafine magnetic nanofibers: A bone scaffold with high osteogenic and antibacterial properties in the presence of an electromagnetic field (چکیده)
7 - Tailoring the proliferation of fibroblast cells by multiresponsive and thermosensitive stem cells composite F127 hydrogel containing folic acid.MgO:ZnO/chitosan hybrid microparticles for skin regeneration (چکیده)
8 - Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content of Almond Green Hulls and Its Antioxidant Activity (چکیده)
9 - Synthesis and Characterization of 5-Fluorouracil-loaded Calcium Carbonate Nanoparticles and their Cytotoxicity on Colorectal Cancer Cells (چکیده)
10 - Evaluation of the cytotoxic effects of cisplatin-loaded magnetic nanoparticles on CT26 cell line (چکیده)
11 - Evaluation of synergistic effects of cisplatin and methotrexate on proliferation and death of colorectal cancer cells (چکیده)
12 - Synthesis and characterization of lysozyme-conjugated Ag.ZnO@HA nanocomposite: A redox and pH-responsive antimicrobial agent with photocatalytic activity (چکیده)
13 - Fenton-magnetic based therapy by dual-chemodrug-loaded magnetic hydroxyapatite against colon cancer (چکیده)
14 - Sono-synthesis approach improves anticancer activity of ZnO nanoparticles: reactive oxygen species depletion for killing human osteosarcoma cells (چکیده)
15 - Induction of osteogenesis in bone tumour cells by purine-conjugated zinc-hydroxyapatite (چکیده)
16 - Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content of Almond Green Hulls and Its Antioxidant Activity (چکیده)
17 - Anti-proliferative Activity and Mitochondria-Dependent Apoptosis Induced by Almond and Walnut By-product in Bone Tumor Cells (چکیده)
18 - Enhanced osteogenesis properties of titanium implant materials by highly uniform mesoporous thin films of hydroxyapatite and titania intermediate layer (چکیده)
19 - A Correlation Between Intracellular Zinc Content and Osteosarcoma (چکیده)
20 - Electrophoretic extraction of highly monodispersed graphene quantum dots from widely polydispersed bulk and its cytotoxicity effect against cancer cells (چکیده)
21 - Graphitic carbon nitride nanosheets prepared by electrophoretic size fractionation as an anticancer agent against human bone carcinoma (چکیده)
22 - In vitrocytotoxicity of polyphenols fromDatura innoxiaaqueous leaf-extract on human leukemia K562 cells: DNA and nuclear proteins as targets (چکیده)
23 - Induction of Megakaryocytic Differentiation in Chronic Myelogenous Leukemia Cell K562 by 3-Hydrogenkwadaphnin (چکیده)
24 - Involvement of ERK/MAPK pathway in megakaryocytic differentiation of K562 cells induced by 3-hydrogenkwadaphnin (چکیده)
25 - Differentiation and Apoptosis of U937 Leukemia Cells by an Active Compound from Dendrostellera lessertii (چکیده)
26 - 3-Hydrogenkwadaphnine, a novel diterpene ester from Dendrostellera lessertii, its role in differentiation and apoptosis of KG1 cells (چکیده)
27 - Chemosensitization of human leukemia K562 cells to taxol by a Vanadium-salen complex (چکیده)
28 - بررسی عصاره آبی برگ گیاه تاتوره استرامونیوم برپروتئین های هیستونی در شرایط in vitro (چکیده)
29 - Lily (Iris Persica) pigments as new sensitizer and TiO2 nanofibers as photoanode electrode in dye sensitized solar cells (چکیده)
30 - سنتز و ارزیابی سمیت سلولی هیدروژل هیبریدی مبتنی بر کیتوزان و نانوکامپوزیت Ph.ZnO@HAP (چکیده)
31 - Synthesis and engineering of mesoporous ZnO@HAP heterostructure as a pH-sensitive nano-photosensitizer for chemo-photodynamic therapy of malignant tumor cells (چکیده)
32 - Targeted delivery of adenosine 5′-triphosphate using chitosan-coated mesoporous hydroxyapatite: A theranostic pH-sensitive nanoplatform with enhanced anti-cancer effect (چکیده)
33 - Mesoporous superparamagnetic hydroxyapatite nanocomposite: A multifunctional platform for synergistic targeted chemo-magnetotherapy (چکیده)
34 - evaluation of anti-cancer effect of almond hull extractagainst osteosarcoma cells (چکیده)
35 - سنتز، پوشش دهی و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی -4O3-HAP@Fe و بررسی اثر سمیت آن ها بر زیستایی سلول های سرطان استخوان (چکیده)
36 - سنتز نانوکامپوزیت ZnO@HAP بارگیری شده با داروی دوکسوروبیسین و بررسی اثرات سمیت آن بر سلولهای سرطان پستان (چکیده)
37 - تاثیر مقادیر مختلف پلیمر در سنتز نانو الیافTiO2 به روش الکتروریسی (چکیده)
38 - Targeted delivery of adenosine 5′-triphosphate using chitosan-coated mesoporous hydroxyapatite: A theranostic pH-sensitive nanoplatform with enhanced anti-cancer effect (چکیده)
39 - Cytotoxicity of Zinc Oxide Nanoparticles Synthesized in the Presence and Absence of Ultrasound on Saos-2 Cancer Cell Line (چکیده)
40 - Synthesis and cytotoxic evaluation of poly(ethylene glycol)-coated superparamagnetic nanoparticles (چکیده)
41 - Photodynamic Therapy Mediated Cytotoxic Activity of ZnO/HAP Nanocomposites in Human Osteosarcoma Cells under UV Irradiation (چکیده)
42 - Catechin-conjugated hydroxyapatite nanoparticles increase Osteocalcin and Runx2 proteins in Mesenchymal stem cells (چکیده)
43 - Green synthesis and antibacterial activity of rosemary (Rosmarinus officinalis) assisted superparamagnetic iron oxide nanoparticles (چکیده)
44 - Catechin-conjugated mesoporous hydroxyapatite nanoparticle: A novel nano-antioxidant with enhanced osteogenic property (چکیده)
45 - Fabrication of poly(ethylene glycol)-coated mesoporous nanocomposite ZnO@Fe2O3 for methotrexate delivery: An integrated nanoplatform for dual-mode cancer therapy (چکیده)
46 - Multifunctional fluorescent titania nanoparticles: green preparation and applications as antibacterial and cancer theranostic agents (چکیده)
47 - Fabrication of adenosine 5′-triphosphate-capped silver nanoparticles: Enhanced cytotoxicity efficacy and targeting effect against tumor cells (چکیده)
48 - بررسی سمیت نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 بر دودمان سلولی MCF7 (چکیده)
49 - Preparation and characterization of mesoporous hydroxyapatite thin film and evaluation of its osteogenic properties (چکیده)
50 - کاهش رشد سلولی و القای آپوپتوز در سلولهای سرطان استخوان توسط نانوذره نقره (چکیده)
51 - Application of Luminescent Bacteria for Biosynthesis of TiO2 Nanoparticles with Fluorescent Property (چکیده)
52 - Antibacterial Activity of Biogenic Titanium Dioxide Nanoparticles Mediated by Vibrio VLC under Visible Light Spectrum (چکیده)
53 - Modulation of Oxidative Stress in Thrombin-Stimulated Platelets by Almond by-Product (چکیده)
54 - Methotrexate-F127 conjugated mesoporous zinc hydroxyapatite as an efficient drug delivery system for overcoming chemotherapy resistance in osteosarcoma cells (چکیده)
55 - Antiplatelet Aggregation Activity of Walnut Hull Extract via Suppression of Reactive Oxygen Species Generation and Caspase Activation (چکیده)
56 - اتصال و بررسی خواص انتی اکسیدانی کاتچین متصل شده به نانوذرات هیدروکسی اپاتیت (چکیده)
57 - Anti-proliferative and differentiation inducing activities of guanosine 5ˈ-triphosphate on osteosarcoma cell line (چکیده)
58 - بررسی اثر ورود یون روی بر ساختار و ظرفیت بارگیری دارو در نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (چکیده)
59 - مطالعه اثر نوکلئوتید آدنوزین 5-تری فسفات بر سایز نانوذره نقره (چکیده)
60 - سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 و ارزیابی آن به عنوان حامل دارو (چکیده)
61 - Acetone Extract of Almond Hulls Provides Protection against Oxidative Damage and Membrane Protein Degradation (چکیده)
62 - pertubation of intracellular purine nucleotides balance as effective strategy for cancer therapy (چکیده)
63 - Fine-Tuning of the Cellular Signaling Pathways by Intracellular GTP Levels (چکیده)
64 - درگیری استرس اکسیداتیو در اپوپتوز القاء شده توسط تاکسول در سلولهای لوکمی میلوژنوس مزمن K562 (چکیده)
65 - Intracellular GTP levels determine cell fate toward differentiation and apoptosis (چکیده)
66 - Intracellular GTP levels determine cell fate toward differentiation and apoptosis (چکیده)
67 - Regulation of p38, PKC/Foxo3a/p73 Signaling Network by GTP During Erythroid Differentiation in Chronic Myelogenous Leukemia (چکیده)
68 - Foxo3a targets mitochondria during guanosine 5 -triphosphate guided erythroid differentiation (چکیده)
69 - Flavonoid Baicalein Modulates H2O2-Induced Mitogen-Activated Protein Kinases Activation and Cell Death in SK-N-MC Cells (چکیده)
70 - Involvement of oxidative stress in taxol-induced apoptosis in chronic myelogenous leukemia K562 cells (چکیده)