بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Leila Mehdizadeh


موارد یافت شده: 42

1 - Salicylic acid elicitation effect on phenolic profile and antioxidant activity of Mentha piperita L. in relation to zinc concentration under soilless culture (چکیده)
2 - تغییر در ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و زیست توده نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) تحت سطوح مختلف روی و سالیسیلیک اسید (چکیده)
3 - بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و محتوای اسانس نعناع فلفلی تحت تأثیر سطوح مختلف روی و متیل جاسمونات در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
4 - اثر برهمکنش سطوح مختلف روی و متیل‌ جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
5 - تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی به ‏لیمو (Lippia citrodora L.) تحت تنش شوری (چکیده)
6 - Seed Priming with Putrescine Alleviated Salinity Stress During Germination and Seedling Growth of Medicinal Pumpkin (چکیده)
7 - ارزیابی محتوای فنل، فلاونوئیدکل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از برگ و گل سیاه ولیک (Crataegus elbursensis L.) (چکیده)
8 - تأثیر برهمکنش تنش شوری و پوترسین بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove ‬‬‬‬‬ (چکیده)
9 - پاسخ دفاع آنزیمی و غیرآنزیمی گیاه مرزه تابستانه به سطوح مختلف کلرید سدیم (چکیده)
10 - Mycorrhizal fungi modified growth, physiological traits, and essential oil content of sweet basil (چکیده)
11 - Response of Ocimum ciliatum L. to biochar amendment under cadmium stress (چکیده)
12 - The effect of pinching and row spacing on biomass, essential oil content and composition of Tagetes minuta (چکیده)
13 - تأثیر دمای انبار، مدت انبارمانی و نوع بسته‌بندی بر برخی ویژگی های کیفی نعناع سبز (چکیده)
14 - تأثیر بیوچار بر ویژگیهای رشدی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه Satureja hortensis L.) (چکیده)
15 - Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil of Thymus vulgaris Grown in Iran against Some Plant Pathogenic Fungi (چکیده)
16 - Biochar application modified growth and physiological parameters of Ocimum ciliatum L. and reduced human risk assessment under cadmium stress (چکیده)
17 - Amelioration of soil properties, growth and leaf mineral elements of summer savory under salt stress and biochar application in alkaline soil (چکیده)
18 - Phytotoxicity and antifungal properties of the essential oil from the Juniperus polycarpos var. turcomanica (B. Fedsch.) R.P. Adams leaves (چکیده)
19 - تاثیر محلول پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوری (چکیده)
20 - Macro- and microelement content and health risk assessment of heavy metals in various herbs of Iran (چکیده)
21 - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری (چکیده)
22 - اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
23 - تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (چکیده)
24 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory (Satureja hortensis L.) by biochar application (چکیده)
25 - Studying the effect of salicylic acid on some physiological and biochemical characteristics of Lippia citroidora under NaCl stress (چکیده)
26 - Alleviating negative effects of cadmium stress in basil -Ocimum basilicum L. cv. Keshkeni Luvelou- by using two types of mycorrhizal fungi (چکیده)
27 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
28 - تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو) (چکیده)
29 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
30 - Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
31 - Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of seed essential oil of Ferulago angulata (چکیده)
32 - Effect of biochar on photosynthetic pigments and Na and K concentration of Summer savory (Satureja hortensis L.) under NaCl salinity (چکیده)
33 - Alleviating Negative Effects of Salinity Stress in Summer Savory (Satureja hortensisL.) by Biochar Application (چکیده)
34 - اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری (چکیده)
35 - Chemical composition and antifungal activity of thyme (Thymus vulgaris) essential oil (چکیده)
36 - Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Fumaria vaillantii L. Extract at Different Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
37 - Storage stability of essential oil of cumin (cuminum cyminum l.) as a function of temperature (چکیده)
38 - Variability of total phenolic, flavonoid and rosmarinic acid content among Iranian basil accessions (چکیده)
39 - Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum cyminum L.) fruits during stages of maturit (چکیده)
40 - Chemical composition and antifungal activity of essential oil from the seed of Echinophora platyloba DC. against phytopathogens fungi by two different screening methods (چکیده)
41 - Effect of sowing dates on the morphological characteristics, oil yield and composition of fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) (چکیده)
42 - Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Ocimum ciliatum, as a new source of methyl chavicol, against ten phytopathogens (چکیده)