بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Leila Mehdizadeh


موارد یافت شده: 22

1 - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری (چکیده)
2 - اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
3 - تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (چکیده)
4 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory -Satureja hortensis L.- by biochar application (چکیده)
5 - Studying the effect of salicylic acid on some physiological and biochemical characteristics of Lippia citroidora under NaCl stress (چکیده)
6 - Alleviating negative effects of cadmium stress in basil -Ocimum basilicum L. cv. Keshkeni Luvelou- by using two types of mycorrhizal fungi (چکیده)
7 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
8 - تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو) (چکیده)
9 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
10 - Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
11 - Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of seed essential oil of Ferulago angulata (چکیده)
12 - Effect of biochar on photosynthetic pigments and Na and K concentration of Summer savory (Satureja hortensis L.) under NaCl salinity (چکیده)
13 - Alleviating Negative Effects of Salinity Stress in Summer Savory (Satureja hortensisL.) by Biochar Application (چکیده)
14 - اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری (چکیده)
15 - Chemical composition and antifungal activity of thyme (Thymus vulgaris) essential oil (چکیده)
16 - Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Fumaria vaillantii L. Extract at Different Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
17 - Storage stability of essential oil of cumin (cuminum cyminum l.) as a function of temperature (چکیده)
18 - Variability of total phenolic, flavonoid and rosmarinic acid content among Iranian basil accessions (چکیده)
19 - Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum cyminum L.) fruits during stages of maturit (چکیده)
20 - Chemical composition and antifungal activity of essential oil from the seed of Echinophora platyloba DC. against phytopathogens fungi by two different screening methods (چکیده)
21 - Effect of sowing dates on the morphological characteristics, oil yield and composition of fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) (چکیده)
22 - Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Ocimum ciliatum, as a new source of methyl chavicol, against ten phytopathogens (چکیده)