بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Saberi


موارد یافت شده: 40

1 - A Low-Power Time-to-Digital Converter for Sensor Interface Circuits (چکیده)
2 - A Fully Differential and Power-Efficient Difference Integrating ADC (چکیده)
3 - A low‐power, low‐data‐rate efficient ADC with hybrid exponential‐linear transfer curve for bio‐potential recording systems (چکیده)
4 - A Highly-Linear 8-Bit M–2M Digital-to-Analog Converter for Neurostimulators (چکیده)
5 - A Low-Voltage High-Precision Time-Domain Winner-Take-All Circuit (چکیده)
6 - مدار بیشینه یاب با دقت بالا و توان مصرفی پایین (چکیده)
7 - A 6-bit 100-MS/s Fully-Digital Time-Based Analog-to-Digital Converter (چکیده)
8 - A Power-Efficient CMOS Active Rectifier with Circuit Delay Compensation for Wireless Power Transfer Systems (چکیده)
9 - Energy-Efficient Wide-Range Voltage Level Shifters Reaching 4.2 fJ/Transition (چکیده)
10 - Low-power successive approximation ADC using split-monotonic capacitive DAC (چکیده)
11 - معرفی یک سنسور پیزوالکتریک جدید تقویت شده به منظور کاربرد در سیستم های هوشمند جاده¬ای (چکیده)
12 - A Low-Power Time-Based Phase-Domain Analog-to- Digital Converter (چکیده)
13 - A Highly-Linear Transconductor for Gm-C Tracking Filters Employed in Digital TV Tuners (چکیده)
14 - A Charge-Redistribution Phase-Domain ADC Using an IQ-Assisted Binary-Search Algorithm (چکیده)
15 - A low-power rail-to-rail input-range linear delay element circuit (چکیده)
16 - A low-power capacitor switching scheme with low common-mode voltage variation for successive approximation ADC (چکیده)
17 - A low-power wide-range voltage level shifter using a modified Wilson current mirror (چکیده)
18 - A 0.7-V 400-μW 16-bit audio sigma-delta modulator with a modified tracking quantizer (چکیده)
19 - A High-Speed and Power-Efficient Voltage Level Shifter for Dual-Supply Applications (چکیده)
20 - A Power-Efficient Signal-Specific ADC for Sensor-Interface Applications (چکیده)
21 - بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی (چکیده)
22 - A Low-Power Level-Shifting Architecture for Sub-threshold Logic Circuits (چکیده)
23 - یک المان تاخیر خطی با رنج ولتاژ ورودی تمام مقیاس (چکیده)
24 - An Energy-Efficient Level Shifter for Low-Power Applications (چکیده)
25 - Multi-Receiver Dense Coding in High-Dimensional Hilbert Spaces (چکیده)
26 - A Low-Power Subthreshold to Above-Threshold Voltage Level Shifter (چکیده)
27 - تحلیل رفتار غیر خطی مبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی (چکیده)
28 - Successive Approximation ADC with Redundancy Using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
29 - A Signal-Specific Successive-Approximation Analog-to-Digital Converter (چکیده)
30 - Segmented Architecture for Successive Approximation Analog-to-Digital Converters (چکیده)
31 - مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی (چکیده)
32 - بررسی شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR) و درصد چربی بدن (PBF%) در جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی (چکیده)
33 - مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی (چکیده)
34 - Analysis of power consumption and linearity in capacitive digital-to-analog converters used in successive-approximation ADCs (چکیده)
35 - Successive Approximation ADC with Redundancy using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
36 - A 10-bit 50-MS/s redundant SAR ADC with split capacitive-array DAC (چکیده)
37 - A Signal-Specific Successive-Approximation Analog-to-Digital Converter (چکیده)
38 - A low-power successive-approximation ADC for biomedical applications (چکیده)
39 - Comparative evaluation in the use of topical corticosteroid in the management of corneal alkali burn ulcers in rabbits (چکیده)
40 - Analysis of the linearity of pipelined ADC due to capacitor non-linearity (چکیده)