بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mahdi Shariati


موارد یافت شده: 58

1 - متا آنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی ایران (چکیده)
2 - انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای (چکیده)
3 - متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
4 - پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری (چکیده)
5 - Characterization of bovine (Bos taurus) imprinted genes from genomic to amino acid attributes by data mining approaches (چکیده)
6 - Assessment of maternal and parent of origin effects in genetic variation of economic traits in Iranian native fowl (چکیده)
7 - Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows (چکیده)
8 - Attribute selection and model evaluation for the maternal and paternal imprinted genes in bovine -Bos Taurus - using supervised machine learning algorithms (چکیده)
9 - Incorporating Prior Knowledge of Principal Components in Genomic Prediction (چکیده)
10 - Accounting for breed origin of alleles increase accuracy of genomic prediction in admixed populations (چکیده)
11 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
12 - بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
13 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
14 - The effect of kernel selection on genome wide prediction of discrete traits by Support Vector Machine (چکیده)
15 - استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
16 - تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره گل (چکیده)
17 - Genetic evaluation of survival and productivity traits in Arman crossbred sheep (چکیده)
18 - Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows (چکیده)
19 - Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins (چکیده)
20 - Performance evaluation of support vector machine (SVM)-based predictors in genomic selection (چکیده)
21 - مقایسه روشهای مختلف آماری در انتخاب ژنومی گاوهای هلشتاین (چکیده)
22 - تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحی (چکیده)
23 - ارزیابی مدل‏های حیوانی مختلف در پیش بینی ارزش‏ اصلاحی برای صفات رشد در گوسفند لری بختیاری (چکیده)
24 - صحت ارزشهای ژنومی پیش بینی شده با استفاده از تابعیت مولفه های اصلی به روش بیزی (چکیده)
25 - رشد ژنتیکی مورد انتظار و همبستگی بین ارزش های اصلاحی بر اساس مقیاس های مختلف ماتریس روابط خویشاوندی ژنومی (چکیده)
26 - ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران (چکیده)
27 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین ایران (چکیده)
28 - اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران (چکیده)
29 - ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی (چکیده)
30 - The study of productive and reproductive traits of first lactation in arid and semi-arid climate Holstein dairy cows of Iran (چکیده)
31 - اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
32 - تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی (چکیده)
33 - بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی (چکیده)
34 - Study of Genetic Diversity of Sheep Breeds in Afghanistan (چکیده)
35 - مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری (چکیده)
36 - اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
37 - Body size estimation of new born lambs using image processing and its effect on the genetic gain of a simulated population (چکیده)
38 - Pelt Pattern Classification of New Born Lambs Using Image Processing and Artificial Neural Network (چکیده)
39 - Molecular identification of infertile bulls by using newly developed DDX3Y based on human STS markers (چکیده)
40 - Molecular investigation of Y chromosome microdeletions in AZF regions of the non-obstructive azoospermic and oligospermic patients referred to Montaseriyeh infertility center in Mashhad (چکیده)
41 - تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست بره های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روشهای هوش مصنوعی (چکیده)
42 - برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش شبیه سازی مطالعات ارتباطی کل ژنومی (چکیده)
43 - Bayesian Inference of (Co) Variance Components and Genetic Parameters for Economic Traits in Iranian Holsteins via Gibbs Sampling (چکیده)
44 - ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفی (چکیده)
45 - بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
46 - Genomic Estimation Of Heritability Under Different Gene Action Scenarios (چکیده)
47 - Bayesian Variable Selection Of Pathway Gene Sets Applied To Gene Expression Microarray Data (چکیده)
48 - Heritability Estimation Based On Small Sample Size Using SNP Markers (چکیده)
49 - Ranking Gene Sets and Biological Pathways Underlying Production Traits (چکیده)
50 - MCMC strategies for a Bayesian analysis of reaction norm models with unknown covariates (چکیده)
51 - A two step Bayesian approach for genomic prediction of breeding values (چکیده)
52 - Comparison of linear mixed model analysis and genealogy-based haplotype clustering with a Bayesian approach for association mapping in a pedigreed population (چکیده)
53 - SNP-based heritability estimation using a Bayesian approach (چکیده)
54 - A Bayesian variable selection procedure to rank overlapping gene sets (چکیده)
55 - Identifiability of parameters and behaviour of MCMC chains: a case study using the reaction norm model (چکیده)
56 - Genetic Analysis of Somatic Cell Score in Danish Holsteins Using a Liability-Normal Mixture Model (چکیده)
57 - Efficiency of alternative MCMC strategies illustrated using the reaction norm model (چکیده)
58 - Analysis of Milk Production Traits in Early Lactation Using a Reaction Norm Model with Unknown Covariates (چکیده)