بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shahrokh Ghovvati


موارد یافت شده: 43

1 - Engineering Human Pancreatic RNase 1 as an Immunotherapeutic Agent for Cancer Therapy Through Computational and Experimental Studies (چکیده)
2 - VEGF-C and p53 Gene Expression in the Normal and Neoplastic Mammary Gland of Canines: A Pilot Study (چکیده)
3 - طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی (چکیده)
4 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
5 - Fraud detection in sausages, cold cut and ground meat by Multiplex PCR method (چکیده)
6 - بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانی (چکیده)
7 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
8 - Estrogen Receptor Alpha Gene Expression in Breast Cancer Tissues from the Iranian Population - a Pilot Study (چکیده)
9 - جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان (چکیده)
10 - بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره (چکیده)
11 - Development of rapid PCR-RFLP technique for identification of sheep, cattle and goat’s species and fraud detection in Iranian commercial meat products (چکیده)
12 - تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه (چکیده)
13 - Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep (چکیده)
14 - Amino acid diversity of antigenic sites of Iranian type O foot-and-mouth disease virus (چکیده)
15 - کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس (چکیده)
16 - اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR (چکیده)
17 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
18 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
19 - روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری (چکیده)
20 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
21 - Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors (چکیده)
22 - Analysis of Genetic Diversity of Chukar Partridge (Alectoris chukar) Populations in Khorasan-e-Razavi Province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
23 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
24 - تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده (چکیده)
25 - POPULATION GENETIC ANALYSIS OF IRANIAN GILAK ETHNIC DATA (چکیده)
26 - The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows (چکیده)
27 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده (چکیده)
28 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
29 - D-loop region of mtDNA sequence diversity in Iranian Domestic sheep and goats (چکیده)
30 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
31 - New alleles detection in BoLA-DRB3 locus of Iranian Sistani cattle by molecular (چکیده)
32 - The effect of non-fibre carbohydrates supplementation on methanogenesis bacteria and protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
33 - Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates (چکیده)
34 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
35 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
36 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
37 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
38 - Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR (چکیده)
39 - Investigation of genetic diversity in gray partridge populations in Khorasan province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
40 - Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay (چکیده)
41 - شناسایی و ردیابی بقایای بافتی اسب سانان در مواد غذایی و خوراک دام و طیور با استفاده از توالی Cytochrome-b (چکیده)
42 - Genetic Polymorphism at the Candidate Gene in Iranian Sistani Cattle (Bos indicus) (چکیده)
43 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)