بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59083

58801 - تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای (چکیده)
58802 - نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم (چکیده)
58803 - A New Quadrature LC Ocillator (چکیده)
58804 - An Evaluation of important factors for selecting EPS in SMEs of Iran (چکیده)
58805 - Assessing the most important factors in the development and launch of government web sites. (case study in Iran) (ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ( مطالعه موردی)) (چکیده)
58806 - IT in Iran at a glance (چکیده)
58807 - ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک (چکیده)
58808 - Slowly varying tachyon and tachyon potential (چکیده)
58809 - Off-shell extension of S-matrix elements and tachyonic effective actions (چکیده)
58810 - Excited D-brane decay in Cubic String Field Theory and in Bosonic String Theory (چکیده)
58811 - On-shell S-matrix and tachyonic effective actions (چکیده)
58812 - Gauge Invariant Operators and Closed String Scattering in Open String Field Theory (چکیده)
58813 - Dirac-Born-Infeld action, Seiberg-Witten map, and Wilson Lines (چکیده)
58814 - Transformation of the Dirac-Born-Infeld action under the Seiberg-Witten map (چکیده)
58815 - World-Volume Potentials on D-branes (چکیده)
58816 - Tachyon couplings on non-BPS D-branes and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
58817 - Non-commutative world-volume interactions on D-brane and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
58818 - String Scattering from D-branes in Type 0 Theories (چکیده)
58819 - World-Volume Interactions on D-Branes (چکیده)
58820 - Superstring Scattering from D-Branes Bound States (چکیده)
58821 - Superstring Scattering from D-Branes (چکیده)
58822 - A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep (چکیده)
58823 - Chiral bosonization as a Duality (چکیده)
58824 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
58825 - ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) (چکیده)
58826 - تنوع گونه های زراعی در ایران (چکیده)
58827 - تنوع زیستی گیاهان زراعی (چکیده)
58828 - ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات (چکیده)
58829 - Cardinal Temperatures for Germination in Three Millet Specieses-Panicum miliaceum, Pennisetum glauc (چکیده)
58830 - مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (چکیده)
58831 - تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد (چکیده)
58832 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (چکیده)
58833 - اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) (چکیده)
58834 - Models to Predict Flowering Time in the Main Saffron Production Regions of Khorasan Province (چکیده)
58835 - Reducing and/or substituting Cu-fungicide use in organic crop production systems (چکیده)
58836 - Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran (چکیده)
58837 - on the Fisher information in record values (چکیده)
58838 - Geoelectrical investigation for the assessment of groundwater conditions: a case study‎ (چکیده)
58839 - مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی (چکیده)
58840 - Elasto-Plastic Element-Free Galerkin Metod (چکیده)
58841 - Deterioration of pitting corrosion of 316 Stainless steel by sensitization heat treatment (چکیده)
58842 - آنالیز جریان و موفولوژی حفره های ناپایدار و پایدار خوردگی حفره ای در مقادیر بیشتر از پتانسیل حفره دار شدن (چکیده)
58843 - تاثیر صافی سطح تمام شده بر روی دمای بحرانی حفره دار شدن در فولاد زنگ نزن (چکیده)
58844 - Sugar Beet Plant Water -uptake and Plant water Relationships under Salt stress (چکیده)
58845 - تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris) (چکیده)
58846 - کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی (چکیده)
58847 - Discarding of used frying oils in terms of color index, refractive index and viscosity values (چکیده)
58848 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران (چکیده)
58849 - فعالیت آنتی اکسیدانی ضایعات چای (Camellia sinensis L) (چکیده)
58850 - Antioxidant Activity of Various Extracts of Old Tea Leaves and Black Tea Wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)