بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62124

58801 - Vocabulary, Proficiency and Reading Comprehension (چکیده)
58802 - کنش‌های ژئومورفولوژیک - واکنش‌ها و تغییرات کلیماتیک (چکیده)
58803 - افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی (چکیده)
58804 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)
58805 - وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا) (چکیده)
58806 - Determining the climatologically suitable areas for wheat production using MODIS-NDVI in Mashhad, Iran (چکیده)
58807 - بررسی رژیم دمایی هوا و اعماق خاک و تعیین توابع نوسانات ادواری آنها در ایستگاههای استان کردستان (چکیده)
58808 - برآورد سطح زیر کشت در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRA (چکیده)
58809 - A NUMERICAL APPROACH TO CONSIDER EFFECTIVENESS OF TMDS ON NONLINEAR BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE FRAMES (چکیده)
58810 - Q-Learning based Cooperative Multi-Agent System Applied to Coordination of Overcurrent Relays (چکیده)
58811 - مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم (چکیده)
58812 - اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاین (چکیده)
58813 - Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation (چکیده)
58814 - The Effect of dried Citrus pulp, dried Beet Suger Pulp and Wheat Straw as Silage Additives on By-Products of Orange Silage (چکیده)
58815 - Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats (چکیده)
58816 - A survey on some milk production items and improvement for the smallholder dairy farmers in Khorasan province (چکیده)
58817 - استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) (چکیده)
58818 - طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا (چکیده)
58819 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
58820 - Factors Influencing of Farmers Access to Credit and Role on Investment (چکیده)
58821 - بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت (چکیده)
58822 - Determining the Role of Inputs, Climate and Insurance Protection Policy on Income Equality of Wheat Producers in Khorasan Provinces (چکیده)
58823 - بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر دانسیته نورونی سوبیکولوم تشکیلات هیپوکامپ در نوزادان موش صحرائی (چکیده)
58824 - Hypocholesterolemic Effects of Dietary Soybean vs. Casein Proteins in a Crossed Over Diets in Rat (چکیده)
58825 - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان (چکیده)
58826 - Modeling and Optimization of Process Parameters in PMEDM by Genetic Algorithm (چکیده)
58827 - الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان (چکیده)
58828 - Dynamic response analysis and vibration control of a cantilever beam with a squeeze-mode ER damper (چکیده)
58829 - Buckling of Perforated Plates Repaired with Composite Patches (چکیده)
58830 - Stress Analysis of Composite Plates with Non-circular Cutout (چکیده)
58831 - Structural Similitude for Buckling of Delaminated Beams (چکیده)
58832 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
58833 - Genetic polymorphism at the candidate gene in Iranian sistani cattle-Bos indicus (چکیده)
58834 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
58835 - کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی (چکیده)
58836 - اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم (چکیده)
58837 - تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
58838 - بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
58839 - خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
58840 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
58841 - A Property of the Haar Measure of Some Special LCA Groups (چکیده)
58842 - شرطی لازم برای وجود قاب های ویل-هایزنبرگ (چکیده)
58843 - حقوق معنوی و آثار شرعی (چکیده)
58844 - بررسی حقوق ترجمه و مترجم (چکیده)
58845 - بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی (چکیده)
58846 - ترکیب چهار طبقه بند الگوی مختلف بر پایه صحت محلی جهت طراحی یک سیستم طبقه بندی الگوی بهینه سراسری (چکیده)
58847 - Geometric morphometric analysis of Iranian wood mice of the genus Apodemus (Rodentia, Muridae) (چکیده)
58848 - Geometric morphometric comparison of the mandibles of three species of vole of the genus Microtus (Rodentia: Arvicolinae) from northern Iran (چکیده)
58849 - THE EFFECT OF SULFUR DIOXIDE (SO2) AND SODIUM HYDROXIDE (NaOH) ON CHEMICAL COMPOSITION AND DEGRADABILITY OF WHEAT STRAW (چکیده)
58850 - Effect of whole crop silages (Triticale or Barley) versus corn silage on performance of Holstein lactating Dairy cows (چکیده)