بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 27

1 - Dual-band/Dual-mode ε Negative Resonance Antenna (چکیده)
2 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
3 - تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان) (چکیده)
4 - ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
5 - طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه (چکیده)
6 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات (چکیده)
7 - اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (چکیده)
8 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
9 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
10 - تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
11 - پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی (چکیده)
12 - تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی (چکیده)
13 - ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت (چکیده)
14 - Skeleton Network Reconfiguration for System Restoration in Restructured Power Industry (چکیده)
15 - شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (چکیده)
16 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by using Beam Forming Filter (چکیده)
17 - A novel Vector Perturbation Based On Joint Transceiver Algorithm In Cooperative Mu-MIMO (چکیده)
18 - Dual-band/Dual-mode Epsilon Negative Resonance Antenna (چکیده)
19 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
20 - نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی (چکیده)
21 - روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN (چکیده)
22 - بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (چکیده)
23 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار (چکیده)
24 - شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO (چکیده)
25 - برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
26 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
27 - A Risk-Based Bidding Strategy in an Electricity Multimarket (چکیده)