بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران


موارد یافت شده: 29

1 - مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی (چکیده)
2 - بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم (چکیده)
3 - تاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلی (چکیده)
4 - بررسی تاثیر زئولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاهپالایی نفت خام (چکیده)
5 - شناسایی و بررسی کمپلکس های کیتوسان و مشتقات هیدرولیز شده آن با فلز روی (چکیده)
6 - سنتز کمپلکس های اسیدهای آمینه با فلز آهن به عنوان منبع تامین کننده آهن در کشت آبی و خاکی (چکیده)
7 - تاثیر pH و زمان بر مقدار بیوسورفاکتانت تولیدی دو باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس پوتیدا (چکیده)
8 - تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (چکیده)
9 - ارزیابی شاخص تنوع آنزیمی شانون پس از گیاه پالایی یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
10 - تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های داروئی (چکیده)
11 - بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. (چکیده)
12 - مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
13 - مطالعه ویژگی‌های تغییر و تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت مه ولات خراسان رضوی (چکیده)
14 - بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار (چکیده)
15 - تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار (چکیده)
16 - پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران (چکیده)
17 - بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز (چکیده)
18 - اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان (چکیده)
19 - بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک (چکیده)
20 - بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس (چکیده)
21 - تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت خاک با تلفات خاک و شاخص فرسایش پذیری خاک (منطقه سنگانه خراسان رضوی) (چکیده)
23 - بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (چکیده)
24 - اثر هیدروکسید مضاعف لایه ای به عنوان یک کود کندرهای فسفره (چکیده)
25 - تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال (چکیده)
26 - تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) (چکیده)
27 - ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای (چکیده)
28 - اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت (چکیده)
29 - مروری بر شاخص¬های ارزیابی پایداری ساختمان و کیفیت خاک (چکیده)