بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اقتصاد ایران


موارد یافت شده: 16

1 - مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد) (چکیده)
2 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران (چکیده)
3 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
4 - حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران (چکیده)
5 - نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری (چکیده)
6 - تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک           (چکیده)
7 - ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران (چکیده)
8 - مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران (چکیده)
9 - تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
10 - مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران (چکیده)
11 - بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (چکیده)
12 - عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران (چکیده)
13 - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران (چکیده)
14 - بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
15 - تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (چکیده)
16 - روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966) (چکیده)