بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تبریز


موارد یافت شده: 22

1 - تقدیس چنگیزخان در منظومه های تاریخی دورۀ ایلخانی (چکیده)
2 - باز سازی محل تنش امروزی موثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون ان بر اساس ساز و کار کانونی زلزله ها با استفاده از روش وارون (چکیده)
3 - بیست و پنج بیت نویافته از همام تبریزی در سفینة یحیی توفیق (مورّخ 754 ق.) و جُنگ شمارة 534 کتابخانة مجلس (سدة 10 ق.) (چکیده)
4 - تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) (چکیده)
5 - نقد آثار علامه قطب الدین محمود شیرازی ( با تاکید بر رویکرد آثار پزشکی و معرفی هریک از آثار (چکیده)
6 - مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان (چکیده)
7 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
8 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
9 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
10 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
11 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
12 - واکاوی اصطلاح «تعلیق» در نسخه‌شناسی براساس انجامه‌های سفینه تبریز (چکیده)
13 - شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز (چکیده)
14 - خودشکوفایی و رضامندی شغلی (چکیده)
15 - عزت نفس،هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
16 - بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی (چکیده)
17 - ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی (چکیده)
18 - پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی متروی تبریز) (چکیده)
19 - تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
20 - کنترل کیفی مقادیر تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک تبریز و مدل سازی آن با استفاده از معادلات تجربی واسنجی شده (چکیده)
21 - بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هنر (چکیده)
22 - پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی (چکیده)