بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فیلوژنی


موارد یافت شده: 18

1 - شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی (چکیده)
2 - تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو (چکیده)
3 - تحلیل ابردرخت ها در خانواده مگس گیریان (Muscicapidae) (چکیده)
4 - فیلوژنی جنس Erysimum (Brassicaceae) با استفاده از نسل جدید توالی یابی (454 pyrosequencing) (چکیده)
5 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
6 - بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکانهای بین ژنی (چکیده)
7 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایرانی (چکیده)
8 - شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA (چکیده)
9 - آنالیز فیلوژنی باکتری های همراه با بیماری چوب خیس در مشهد (چکیده)
10 - شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
11 - بررسی روابط فیلوژنتیک گونه های مارهای دریایی (رده خزندگان) ایران (چکیده)
12 - فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای (چکیده)
13 - بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1 (چکیده)
14 - ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSR (چکیده)
15 - آنالیز فیلوژنی قطعه s و m ویروس تب کریمه کنگو در گوسفند (چکیده)
16 - فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای (چکیده)
17 - داده های آوازی مکملی برای شناساگر مولکولی COX1: جنس چکچک (Aves: Oenanthe) عنوان مطالعه ی موردی (چکیده)
18 - بررسی روند تکاملی مسیر فتوسنتزی چهارکربنه (چکیده)