بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: PCR


موارد یافت شده: 44

1 - A Rapid Identification of i>Salmonella enterica/i> in Chicken Skin Using an invA Molecular Marker (چکیده)
2 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
3 - Study on Salmonella contamination of traditionally produced edible poultry eggs (چکیده)
4 - Investigating the Prevalence of i>Mycobacterium Avium Subspecies Paratuberculosis/i> (MAP) in Industrial Dairy herds using Ziehl-Neelsen Staining, Culture, and PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
5 - Optimization of Molecular Sex Identification in Ostrich Based on Multiplex PCR (چکیده)
6 - Performance of Immunohistochemistry vs Real-time PCR Methods for Detecting Mycobacterial Infections of Cattle Screened by Comparative Tuberculin Test. (چکیده)
7 - تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR (چکیده)
8 - A Study of Association of Toxoplasma gondii Infection With Schizophrenia in Mashhad Area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
9 - The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line (چکیده)
10 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
11 - Rapid identification of Salmonella enteriditis in chicken skin using invA molecular marker (چکیده)
12 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
13 - جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی استرپتوکوکوسهای گروه PCR غیرانتروکوکی- در برخی پرندگان با روشهای کشت و - D و C (چکیده)
14 - Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Chicken Gizzard Using Conventional PCR (چکیده)
15 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
16 - Identification and characterization of Theileria ovis surface protein (ToSp) resembled TaSp in Theileria annulata (چکیده)
17 - تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد (چکیده)
18 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
19 - Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data (چکیده)
20 - Estrogen Receptor Alpha Gene Expression in Breast Cancer Tissues from the Iranian Population - a Pilot Study (چکیده)
21 - شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
22 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
23 - Prevalence of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Carcasses Referred to Khorasan Razavi Industrial Abattoir by Real-time quantitative PCR (q-PCR) (چکیده)
24 - Covariance analysis, a new approach for relative quantification competitive PCR in evaluation of rumen anaerobic fungal Populations (چکیده)
25 - Histopathological and molecular study of Neospora caninum infection in bovine aborted fetuses (چکیده)
26 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
27 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
28 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
29 - تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR (چکیده)
30 - بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
31 - The effects of germinal layer antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
32 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
33 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
34 - Gene Expression Analysis of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infected Cows with Quantitative Real-time PCR (qPCR) (چکیده)
35 - Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP (چکیده)
36 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
37 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
38 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
39 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
40 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
41 - Detection of Mycobacterium paratuberculosis in Feces and Milk Samples from Holstein Dairy Cows by PCR (چکیده)
42 - Molecular detection of pigeon circovirus in Iran by the use of PCR (چکیده)
43 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
44 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)