بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Pseudomonas


موارد یافت شده: 44

1 - Chemical Variation in the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth. in Response to Organic and Biological Fertilizers (چکیده)
2 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری های اپی فیت آنتاگونیست Erwinia amylovora، مربوط به درختان میوه دانه دار در استان آذربایان غربی (چکیده)
3 - تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
4 - بررسی تولید متالوبتالاکتامازها و ردیابی ژن های blaVIM-1,2 و blaIMP-1,2 در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی مراکز درمانی استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - Inhibition of enzymes and Pseudomonas tolaasii growth on Agaricus bisporus following treatment with surface dielectric barrier discharge plasma (چکیده)
6 - In vivo antibacterial effect of non-thermal atmospheric plasma on pseudomonas tolaasii, a causative agent of Agaricus bisporus blotch disease (چکیده)
7 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
8 - Evaluation of MexAB-OprM efflux pump and determination of antimicrobial susceptibility in Pseudomonas aeruginosa human and veterinary isolates (چکیده)
9 - معرفی عوامل باکتریایی آنتاگونیست به عنوان کنترل کننده های زیستی بیماری سوختگی غلاف برنج در استان مازندران (چکیده)
10 - Genomic, phylogenetic and catabolic re-assessment of the Pseudomonas putida clade supports the delineation of Pseudomonas alloputida sp. nov., Pseudomonas inefficax sp. nov., Pseudomonas persica sp. nov., and Pseudomonas shirazica sp. nov (چکیده)
11 - Biodegradation of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons using novel indigenous bacteria isolated from contaminated soils (چکیده)
12 - Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers (چکیده)
13 - Detection of mexA and mexB efflux genes in multi drug resistant isolates of pseudomonas aeruginosa by multiplex PCR (چکیده)
14 - Comparison of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa in human and bovne isolates (چکیده)
15 - Synthesis of Surface Modified Nano Ferrite Nickel and Investigation on its Antibacterial and Antifungal activities (چکیده)
16 - ارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین بدست آمده از شیر دامهای اهلی بر - باکتری بیماریزای Pseudomonas tolaasii (چکیده)
17 - Quality changes of air‐packaged chicken meat stored under different temperature conditions and mathematical modelling for predicting the microbial growth and shelf life (چکیده)
18 - Effects of Biological Fertilizers on Some Growth Traits of Rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
19 - Modulation of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa by ZnO nanoparticles (چکیده)
20 - Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts (چکیده)
21 - Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae family (چکیده)
22 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
23 - مدل سازی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida KT2440 با استفاده از مدل ریاضی گامپرتز (چکیده)
24 - بررسی تولید بیوسورفکتانت و کاهش کشش سطحی در باکتری های Pseudomonas putida و Pseudomonas fluorescens (چکیده)
25 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
26 - Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran (چکیده)
27 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
28 - ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناسهای فلورسنت (چکیده)
29 - بررسی نقش سیستمGacدر الگوی پراکنشPseudomonas fluorescens در ریشه گندم (چکیده)
30 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
31 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora (چکیده)
32 - Production, purification and characterization of egg yolk immunoglobulin (IgY) against antibiotic-resistant strains of Pseudomonas aerogenosa in laying hens (چکیده)
33 - بررسی اثر ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی علیه Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
34 - Effects of organic and biological fertilizers on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var. dulce) (چکیده)
35 - شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی (چکیده)
36 - Effect of Essential oil of Carum carvi on the Growth Inhibition of Pathogenic Bacteria (چکیده)
37 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
38 - Hydrogen Cyanide Production Ability by Pseudomonasfluorescence Bacteria and their Inhibition Potential on WeedGermination (چکیده)
39 - THE PSYR_1712 GENE IS A HOMOLOGUE OF PPGL IN (چکیده)
40 - The PA4204 gene encodes a periplasmic gluconolactonase (PpgL) which is important for fitness of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
41 - PA4203, a novel regulator of fitness, quorum sensing and pyoverdine systems in Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
42 - The fqsM gene is important for fitness and quorum sensing in Pseudomonas syringae (چکیده)
43 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)
44 - مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده)