بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توزیع درآمد


موارد یافت شده: 16

1 - تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی (چکیده)
2 - بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران (چکیده)
3 - برازش مدل جدید به داده های درآمد خانوارها در ایران (چکیده)
4 - مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390 (چکیده)
5 - بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام (چکیده)
6 - مقایسه ی اندازه های نیکویی برازش مختلف به منظور برآورد توزیع درآمد (چکیده)
7 - بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین (چکیده)
8 - مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد (چکیده)
9 - تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب) (چکیده)
10 - بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد (چکیده)
11 - بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران (چکیده)
12 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
13 - رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام (چکیده)
14 - جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها (چکیده)
15 - جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت (چکیده)
16 - سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه (چکیده)