بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Geophysics


موارد یافت شده: 18

1 - Future Changes in Precipitation Extremes Over Iran: Insight from a CMIP6 Bias-Corrected Multi-Model Ensemble (چکیده)
2 - True amplitude depth migration using curvelets (چکیده)
3 - بررسی بی‌هناری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های فت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم (CMIP6) (چکیده)
4 - Investigation of static and dynamic bulk moduli in a carbonate field (چکیده)
5 - بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله (چکیده)
6 - Application of extended elastic impedance in seismic geomechanics (چکیده)
7 - ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه¬سازی شده با مدل L-MEB (چکیده)
8 - تفسیر ناهنجاریهای های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و گمانه ها (چکیده)
9 - Impacts of geology and land use on magnetic susceptibility and selected heavy metals in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran (چکیده)
10 - تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان (چکیده)
11 - New Optimization Approach for Source Encoding Full-waveform Inversion (چکیده)
12 - Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran (چکیده)
13 - بررسی الگوی گردش جو در طول دوره های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
14 - زمین شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند (چکیده)
15 - Obliquely propagating electron acoustic solitons in magnetized plasmas with nonextensive electrons (چکیده)
16 - Frequency–amplitude range of hydrocarbon microtremors and a discussion on their source (چکیده)
17 - Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
18 - Geoelectrical investigation for the assessment of groundwater conditions: a case study‎ (چکیده)