بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: احمد سیفی


موارد یافت شده: 22

1 - بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ (چکیده)
2 - بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی (چکیده)
3 - Examination Iran s Factor Content of Trade: By Using International Input– Output Tables (چکیده)
4 - ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم (چکیده)
5 - بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویا (چکیده)
6 - بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک (چکیده)
7 - Prediction of Hydropower Energy Price Using Go’mes-Maravall Seasonal Model (چکیده)
8 - اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
9 - بررسی مروری آثار رشد اقتصادی و آزادسازی تجارت بر کیفیت محیط زیست (چکیده)
10 - مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا (چکیده)
11 - تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ (چکیده)
12 - مطالعه‌ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برق (چکیده)
13 - مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
14 - بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا (چکیده)
15 - آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران (چکیده)
16 - اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (چکیده)
17 - تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی (چکیده)
18 - بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس (چکیده)
19 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
20 - بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برد (چکیده)
21 - پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک (چکیده)
22 - Forecasting natural gas spot prices with nonlinear modeling using Gamma test analysis (چکیده)