بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه حسینی


موارد یافت شده: 23

1 - چالش ترجمه گویش و نقش لهجه در دوبله فیلم به شمال خوش آمدید (چکیده)
2 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
3 - Landfill biogas treatment simulation: Mashhad landfill case study (چکیده)
4 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
5 - An investigation of Afro-Eurasia precipitation anomalies in relation to climate change (چکیده)
6 - پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی (چکیده)
7 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
8 - بهینه سازی شرایط انتقال ژن gus به Begonia rex (چکیده)
9 - بهینه سازی ریزازدیادی بگونیا (چکیده)
10 - مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات (چکیده)
11 - ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
12 - مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا (چکیده)
13 - تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
14 - ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
15 - بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا (چکیده)
16 - اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎو ﻫﺎی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ (چکیده)
17 - تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم (چکیده)
18 - بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان (چکیده)
19 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
20 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on blood metabolites in early lactation Iranian Holstein cows (چکیده)
21 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
22 - Canola meal as a substitute for soybean meal in diet of early lactation Holstein cows (چکیده)
23 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)