بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه بخشی شادمهری


موارد یافت شده: 14

1 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
2 - راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه ولات با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (چکیده)
3 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
4 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
5 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب (چکیده)
6 - دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد (چکیده)
7 - ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور (چکیده)
8 - بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها (چکیده)
9 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید برکلانشهر رشت (چکیده)
10 - اصول و ملاحظات استقرار امنیت پایدار در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران (چکیده)
11 - برقراری امنیت شهری از طریق طراحی محیطی براساس مبانی اسلامی (چکیده)
12 - بررسی و تحلیل مولفه امنیت در شهر اسلامی (چکیده)
13 - تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (چکیده)
14 - تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدلSWOT (چکیده)