بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فرنوش فلاح پور


موارد یافت شده: 23

1 - Plant fertilization helps plants to compensate for aphid damage, positively affects predator efficiency and improves canola yield (چکیده)
2 - بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) (چکیده)
3 - بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی (چکیده)
4 - Demographic parameters of Lipaphis erysimi on canola cultivars under different nitrogen fertilization regimes (چکیده)
5 - بهینه سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
6 - بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرز (چکیده)
7 - معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی (چکیده)
8 - ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae) (چکیده)
9 - ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا (چکیده)
10 - ارزش اقتصادی خدمات اگرواکوسیستم در مزارع گندم استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) (چکیده)
12 - اثر کوددهی نیتروژن گیاه کلزا بر رشد و نمو و شکارگری پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در تغذیه از شته خردل Lipaphis erysimi (چکیده)
13 - اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه (چکیده)
14 - INTERCROPPING SESAME (SESAMUM INDICUM L.) WITH FLAX (LINUM USITATISSIMUM L.) AND THEIR EFFECTS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS (چکیده)
15 - The environmental impact assessment of wheat and barley production by using life cycle assessment (LCA) methodology (چکیده)
16 - EFFECTS OF SEED PRIMING BY BIOFERTILIZERS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF 412. THREE WHEAT CULTIVARS AT THE EMERGENCE PERIOD UNDER GREENHOUSE CONDITION. (چکیده)
17 - بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp (چکیده)
18 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (چکیده)
19 - اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور (چکیده)
20 - اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم (چکیده)
21 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (چکیده)
22 - بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد (چکیده)
23 - بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علفهای هرز (چکیده)