بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Askar Ghani


موارد یافت شده: 34

1 - خشک کردن گیاه دارویی نعنا فلفلی Mentha piperita) با ترکیب تیمارهای سایه و مایکروویو قسمت دوم: بررسی اثر تیمارها بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی برگ خشک شده (چکیده)
2 - Salt tolerance Evaluation Of Five Satureja Hortensis Population (Morphologicaland Physiological Traits) (چکیده)
3 - Artificial Autotetraploidy Induction Possibility of Two Iranian Endemic Mint (Mentha mozaffarianii) Ecotypes (چکیده)
4 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو (چکیده)
5 - The effect of different vermicompest concentration on biochemical characteristics of two savory cultivars (چکیده)
6 - Morphological traits reaction and NPK uptake of two Savory cultivars to different condition (چکیده)
7 - بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت های نعنای خوراکی (چکیده)
8 - اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) (چکیده)
9 - Comparative Study of Ornamental Potential of Six Achillea Species From Iran (چکیده)
10 - بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از کلشی سین (چکیده)
11 - The Ex Situ Comparison of Two Improved St. John\\\'s wort. (Hypericum perforatum L.) Cultivars with an Iranian Wild Population (چکیده)
12 - Effects of irrigation frequency regimes on morphological and physiological characteristics of six sedum species (چکیده)
13 - Comparison of Chemical Composition of Achillea eriophora and A. wilhelmsii Grown in Wild and Cultivated Conditions in Iran (چکیده)
14 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
15 - The Ex situ comparison of Two Improved St. John s Wort( Hypericum perforatum) Cultivars with an Iranian Wild population (چکیده)
16 - آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت (چکیده)
17 - مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea) (چکیده)
18 - The essential oil analysis of Pseudohandelia umbellifera(Boiss.)Tzvel. growing in Iran (چکیده)
19 - The Effects of N-Fertilization and Foliar Application of Complete Fertilizer on the Morphological Characteristics, Flower Yield, Essential Oil and Chamazulene Content of Chamomile (Chamomila recutita “Goral”) (چکیده)
20 - Composition on the essential oil of Five Achillea species, cultivated on Mashhad (چکیده)
21 - Variations on the essential oil content and composition of Achillea millefolium subsp. millefolium in two successive years after sowing, in Iran (چکیده)
22 - بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
23 - ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
24 - ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
25 - بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران Achillea (چکیده)
26 - تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
27 - Composition at Different Development Stages of the Essential Oil of Four Achillea Species Grown in Iran (چکیده)
28 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
29 - عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
30 - اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو (چکیده)
31 - Essential Oil Composition of Achillea eriophora, A. nobilis,A. biebersteinii and A. wilhelmsii from Iran (چکیده)
32 - مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch (چکیده)
33 - مطالعه تأثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس (Prunus avium L.) سیاه مشهد (چکیده)
34 - Effect of essential oils and temperature on storage improvement of Sour cherry (چکیده)