بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behshid Behkamal


موارد یافت شده: 51

1 - Health Monitoring of Large-Scale Civil Structures: An Approach Based on Data Partitioning and Classical Multidimensional Scaling (چکیده)
2 - SCiMet: Stable, sCalable and reliable Metric-based framework for quality assessment in collaborative content generation systems (چکیده)
3 - AAAligner: Anchor-based Approach to Fast Genome Sequence Alignment (چکیده)
4 - Big Data Analytics and Structural Health Monitoring: A Statistical Pattern Recognition-Based Approach (چکیده)
5 - AQA: An Adaptive Quality Assessment Framework for Online Review Systems (چکیده)
6 - A heuristic method for curriculum planning based on students’ interest (چکیده)
7 - Analyzing co-authorship patterns using frequent patterns extraction – case study: Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
8 - تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی (چکیده)
9 - ارائه یک روش مبتنی بر یادگیری برای تخمین و ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پیوندی (چکیده)
10 - بررسی روشها و کاربردهای تحلیل داده های مکانی (چکیده)
11 - A Scenario-Based Approach for the Behavior Analysis of Talented Students (چکیده)
12 - Protein’s Number of Beta-Sheets Prediction using Structural Features (چکیده)
13 - تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار (چکیده)
14 - ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد (چکیده)
15 - Pre-proccesing log data for User Behavior Analysis (چکیده)
16 - شناسایی شبکه ارتباطی مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات با استفاده از پایگاه داده گرافی (چکیده)
17 - استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد (چکیده)
18 - تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها (چکیده)
19 - A metric Suite for Systematic Quality Assessment of Linked Open Data (چکیده)
20 - ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
21 - A Metric-driven Approach for Interlinking Assessment of RDF Graphs (چکیده)
22 - ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات (چکیده)
23 - Quality Metrics for Linked Open Data (چکیده)
24 - Data accuracy: What does it mean to LOD? (چکیده)
25 - Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment (چکیده)
26 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
27 - Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment (چکیده)
28 - Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment (چکیده)
29 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
30 - Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data (چکیده)
31 - ارائه یک سیستم خبره روانشناسی برای سنجش میزان استرس افراد (چکیده)
32 - ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
33 - ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردی : پورتال ایساکو (چکیده)
34 - ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
35 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
36 - Critical Success Factors for Success of B2B Electronic Commerce in SMEs (چکیده)
37 - توسعه مدل آنکتاد برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکی بنگاه (چکیده)
38 - تأثیر کیفیت بر موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
39 - A Metrics-Driven Approach for Quality Assessment of Linked Open Data (چکیده)
40 - ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی (چکیده)
41 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
42 - ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب (چکیده)
43 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
44 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
45 - Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data (چکیده)
46 - استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) (چکیده)
47 - ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (چکیده)
48 - A comprehensive Model for Assessing the Success of B2B ECommerce (چکیده)
49 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
50 - Evaluating the quality of B2B applications using B2BAQM model- case study: ISACOportal (in Persian) (چکیده)
51 - Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications (چکیده)