بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ehsan Roohi


موارد یافت شده: 173

1 - Direct Simulation Monte Carlo investigation of fluid characteristics and gas transport in porous microchannels (چکیده)
2 - Shear-driven micro/nano flows simulation using Fokker Planck approach: Investigating accuracy and efficiency (چکیده)
3 - LES investigation of sheet-cloud cavitation around a 3-D twisted wing with a NACA 16012 hydrofoil (چکیده)
4 - بررسی عددی و پارامتری مولد گردابه زیرلایه مرزی برروی ایرفویل ناکا 2412 (چکیده)
5 - تحلیل عددی جریان تنش حرارتی غیرخطی در مجرای بین دو استوانه بیضوی هممرکز (چکیده)
6 - برر سی عددی تراوایی سطوح متخلخل در بستر گاز شیل با روش DSMC (چکیده)
7 - Comprehensive assessment of newly-developed slip-jump boundary conditions in high-speed rarefied gas flow simulations (چکیده)
8 - A dusty gas model-direct simulation Monte Carlo algorithm to simulate flow in micro-porous media (چکیده)
9 - Wavelet analysis and frequency spectrum of cloud cavitation around a sphere (چکیده)
10 - طراحی، ساخت و ارزیابی مبدل انرژی امواج دریا به برق از نوع نزدیک ساحلی و فراساحلی با چرخش ژنراتور یک جهته و دو جهته، نوسانی چرخدندهای با قابلیت تنظیم در حالت های مختلف امواج (چکیده)
11 - تحلیل جریان رقیق شده برشی در هندسه‌های میکرو/نانو با روش فوکرپلانک (چکیده)
12 - Anisotropic Minimum-Dissipation (AMD) Subgrid-Scale Model Implemented in OpenFOAM: Verification and Assessment in Single-phase and Multi-phase Flows (چکیده)
13 - Radiometric flow in periodically patterned channels: fluid physics and improved configurations (چکیده)
14 - Rarefied transitional flow through diverging nano- and microchannels: A TRT lattice Boltzmann study (چکیده)
15 - Ballistic and Collisional Flow Contributions to Anti-Fourier Heat Transfer in Rarefied Cavity Flow (چکیده)
16 - Periodically Patterned Radiometric Pumps: Novel configurations and further application (چکیده)
17 - Evaluating the Modulated Gradient Model in Large-Eddy Simulation of Channel Flow with OpenFOAM (چکیده)
18 - Investigation of Rarefied Gas Flow in Micro/Nano Cavity by Fokker Planck Approach (چکیده)
19 - شبیه سازی جریان گاز رقیق داخل محیط متخلخل به روش DSMC (چکیده)
20 - شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC (چکیده)
21 - جداسازی مخلوط گازها با استفاده از پمپ های رادیومتریک (چکیده)
22 - بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف (چکیده)
23 - KNUDSEN PUMP WITH SPECULAR AND DIFFUSE WALLS (چکیده)
24 - A THOROUGH EVALUATION OF THE FOKKER-PLANCK KINETIC MODEL IN THE COUETTE FLOW (چکیده)
25 - اعمال مدل زیرشبکه ای غیر همسانگرد با کمترین اتلافات در نرم‌افزار اپن‌فوم و ارزیابی آن در تحلیل جریان اغتشاشی در کانال (چکیده)
26 - On the vortical characteristics and cold-to-hot transfer of rarefied flow in a lid-driven isosceles orthogonal triangular cavity with isothermal walls (چکیده)
27 - On the Thermally-Driven Gas Flow through Divergent Micro/Nanochannels (چکیده)
28 - On the Consequences of Successively Repeated Collisions in No-Time-Counter Collision Scheme in DSMC (چکیده)
29 - A Generalized Form of the Bernoulli Trial Collision Scheme in DSMC: Derivation and Evaluation (چکیده)
30 - Evaluation of New Collision-Pair Selection Models in DSMC (چکیده)
31 - Cavitation Characteristics around a Sphere: An LES Investigation (چکیده)
32 - EVALUATION OF WALL HEAT FLUX BOUNDARY CONDITION IN DSMC IMPLEMENTED IN OPENFOAM (چکیده)
33 - GENERALIZED BERNOULLI TRIAL COLLISION SCHEME IN DSMC APPLIED TO NANOCAVITY FLOW (چکیده)
34 - ON THE EFFICIENT CONFIGURATIONS FOR RADIOMETRIC PUMPS (چکیده)
35 - ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با تصحیح حلگر پیمپل فوم در نرم افزار اپن فوم (چکیده)
36 - On the convergence of the Simplified Bernoulli Trial collision scheme in rarefied Fourier flow (چکیده)
37 - Evaluation of a New Collision Partner Selection Scheme in the Framework of the Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) (چکیده)
38 - ارزیابی تانسور تنش مقیاسهای زیرشبکهای با مدل گرادیانی بهبود یافته در جریان کانال آشفته (چکیده)
39 - Evaluation of the Anisotropic Minimum-Dissipation (AMD) Subgrid Scale Model in Treating Channel Flows Using OpenFOAM (چکیده)
40 - Mass flow rate prediction of temperature-driven gas flows through divergence micro/nanochannels (چکیده)
41 - Gas Separation Between Asymmetrically Structured Walls (چکیده)
42 - Regulation of Anti-Fourier Heat Transfer for Non-equilibrium Gas Flows through Micro/Nanochannels (چکیده)
43 - A Generalized Form of the Simplified Bernoulli Trial Collision Scheme Applied to Shock Waves (چکیده)
44 - ارزیابی مدل گرادیانی بهبود یافته در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای در جریان کانال آشفته (چکیده)
45 - Knudsen pump inspired by Crookes radiometer with a specular wall (چکیده)
46 - DSMC Investigation of Rarefied Gas Flow through Diverging Micro/Nano-channels (چکیده)
47 - Thermally induced gas flows in ratchet channels with diffuse and specular boundaries (چکیده)
48 - Evaluation of the SBT-TAS collision scheme on treating unsteady flows (چکیده)
49 - شبیه سازی عددی جت و محرک گردابه به منظور کنترل فعال جدایش جریان (چکیده)
50 - ارزیابی الگوریتم برخوردی نمونه گیری های برنولی ساده شده در تحلیل جریان رقیق شده نانو-فوریه (چکیده)
51 - LES investigation of cavitating characteristics around a 3D sphere (چکیده)
52 - Collision partner selection schemes in DSMC: From micro/nano flows to hypersonic flows (چکیده)
53 - Evaluation of the SBT collision model for near-continuum nano fourier flows (چکیده)
54 - On the Radiometric Flow in a Ratchet-Channel Nano-Pump (چکیده)
55 - Flow and thermal fields investigation in divergent micro/nano channels (چکیده)
56 - On the unsteady vortex shedding behind a cylinder (چکیده)
57 - Numerical investigation of Knudsen pump performance (چکیده)
58 - Convergence behaviour of the SBT collision algorithm in nano Fourier flow (چکیده)
59 - Nanofluid flow and heat transfer in a microchannel with longitudinal vortex generators: two-phase numerical simulation (چکیده)
60 - Heat transfer and entropy generation in a microchannel with longitudinal vortex generators using nanofluids (چکیده)
61 - On the Accuracy of the SBT Collision Algorithm in Nanoflows and Hypersonic Regime (چکیده)
62 - Investigation of Cold to Hot Heat Transfer in a Nano Step Geometry (چکیده)
63 - Investigation of the SBT/SBT-TAS Performance in Unsteady Flows (چکیده)
64 - Numerical Study of Mass Flux between Periodically Structured Surfaces (چکیده)
65 - A Novel Algorithm for Implementing Specified Wall Hat Flux in DSMC: Application to Micro/Nano Flows and Hypersonic Flows (چکیده)
66 - Investigation of cavitation around 3D hemispherical head-form body and conical cavitators using different turbulence and cavitation models (چکیده)
67 - A novel simplified Bernoulli trials collision scheme in the direct simulation Monte Carlo with intelligence over particle distances (چکیده)
68 - A Review of Kac-Based Collision Models: Bernoulli Trials and its Simplified and Intelligent Variants (چکیده)
69 - DSMC Simulation of Hypersonic Flows using an Improved SBT-TAS Technique (چکیده)
70 - Detailed investigation of cavitation and supercavitation around different geometries using various turbulence and mass transfer models (چکیده)
71 - Detailed Investigation of Flow and Thermal Field in Micro/Nano Nozzle using Simplified Bernoulli Trial (SBT) collision Scheme in DSMC (چکیده)
72 - Investigation of Cold-to-Hot Transfer and Thermal Separation Zone through Nano Step Geometries (چکیده)
73 - A new form of the second order temperature jump boundary condition for the low-speed nanoscale and hypersonic rarefied gas flow simulations (چکیده)
74 - Simulation of ThreeDimensional Cavitation behind a Disk using Various Turbulence and Mass Transfer Models (چکیده)
75 - Investigation of Different Droplet Formation Regimes in a T-junction Microchannel using the VOF Technique in OpenFOAM (چکیده)
76 - FLOW AND THERMAL FIELDS INVESTIGATION IN DIVERGENT MICRO/NANO CHANNELS (چکیده)
77 - INVESTIGATION OF CAVITATION AROUND DISK AND CONICAL CAVITATORS USING DIFFERENT SETS OF TURBULENCE AND CAVITATION MODELS (چکیده)
78 - Study of cavitation and supercavitation around a 3D cylinder using Different Turbulence and Mass Transfer Models (چکیده)
79 - شبیه سازی تشکیل قطره در میکرو کانال تی شکل با استفاده از روش حجم سیال (چکیده)
80 - Numerical study of flow patterns and heat transfer in mini twisted oval tubes (چکیده)
81 - Investigation of Nano Nozzle Flows using Direct Simulation Monte Carlo (چکیده)
82 - Second Law Analysis of Nano Thermal Cavity Flow Using DSMC (چکیده)
83 - Aircraft Propulsion (چکیده)
84 - Three dimensional parametric study of a centrifugal pump impeller by varying the blade number (چکیده)
85 - Numerical investigation of thermoacoustic refrigerator at weak and large amplitudes considering cooling effect (چکیده)
86 - Low Mach number slip flow through diverging microchannel (چکیده)
87 - Simulation of Droplet Formation in a T-Junction Micro Channel Using Volume of Fluid Technique (چکیده)
88 - Rarefied gas flow simulations of NACA 0012 airfoil and sharp 25-55-deg biconic subject to high order nonequilibrium boundary conditions in CFD (چکیده)
89 - Numerical study of liquid flow and heat transfer in rectangular microchannel with longitudinal vortex generators (چکیده)
90 - Effects of shear work on non-equilibrium heat transfer characteristics of rarefied gas flows through micro/nanochannels (چکیده)
91 - Rarefied Gas Flow Behavior in Micro/Nanochannels under Specified Wall Heat Flux (چکیده)
92 - DSMC SIMULATION OVER REACTIVE FLOW OF A RE-ENTRY VEHICLE USING SBT-TAS (چکیده)
93 - Improving the Computational Efficiency of the DSMC Simulation of Micro/Nano Nozzles Flows Using Simplified Bernoulli-Trials Algorithm (چکیده)
94 - THE EFFECT OF VORTICES BEHAVIOR ON HEAT TRANSFER IN RAREFIED GAS OF THERMAL CAVITY (چکیده)
95 - مدلسازی برخورد قطره به فیلم سیال با کاربرد در پدیده یخ زدگی بدنه هواپیما (چکیده)
96 - STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK (چکیده)
97 - حل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF) (چکیده)
98 - Three Dimensional Investigation of the Shock Train Structure in a Convergent-Divergent Nozzle (چکیده)
99 - Wall heat transfer effects on the hydro/thermal behaviour of Poiseuille flow in micro/nanochannels (چکیده)
100 - Extension of the SBT-TAS Algorithm to Curved Boundary Geometries (چکیده)
101 - Effects of Shear Work on the Non-Equilibrium Heat Transfer Characteristics of Rarefied Micro/Nano Flows (چکیده)
102 - THE SECOND ORDER TEMPERATURE JUMP BOUNDARY CONDITION IN HYPERSONIC AND MICROSCALE RAREFIED GAS FLOW SIMULATIONS (چکیده)
103 - DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique (چکیده)
104 - Heat Transfer and Fluid Characteristics of Rarefied flow in Thermal Cavities (چکیده)
105 - Extension of a Second Order Velocity Slip/Temperature Jump Boundary Condition to Simulate High Speed Micro/Nanoflows (چکیده)
106 - Thermal rarefied gas flow investigations through micro/nano backward-facing step: Comparison of DSMC and CFD subject to hybrid slip and jump boundary conditions (چکیده)
107 - Investigation of Aerodynamic Characteristics of Rarefied Flow around NACA 0012 Airfoil Using DSMC and NS Solvers (چکیده)
108 - DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique (چکیده)
109 - Influence of molecular structure on thermal behavior in vacuum packaged MEMS/NEMS using DSMC (چکیده)
110 - Simulation of 3-D Cavitation behind a Disk Cavitator using Different Turbulence/Mass Transfer Models (چکیده)
111 - STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK (چکیده)
112 - A Thorough Study on Thermal Mass Flux of Rarefied Flow through Micro/Nanochannels (چکیده)
113 - Investigation of Convective Heat Transfer through Constant Wall Heat Flux Micro/Nano Channels Using DSMC (چکیده)
114 - Large Eddy Simulation of Shock Train in a Convergent- Divergent Nozzle (چکیده)
115 - INVESTIGATION OF RAREFIED GAS FLOW AROUND NACA 0012 AIRFOIL USING DSMC AND NS SOLVERS (چکیده)
116 - LARGE EDDY SIMULATION OF COMPRESSIBILE FLOW AROUND NACA 0012 AIRFOIL AT STALL CONDITION (چکیده)
117 - Hydrodynamic behaviour of micro/nanoscale Poiseuille flow under thermal creep condition (چکیده)
118 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
119 - DSMC Simulation of Low Knudsen Micro/Nano Flows using Small Number of Particles per Cells (چکیده)
120 - Detailed investigation of hydrodynamics and thermal behavior of nano/micro shear driven flow using DSMC (چکیده)
121 - predicting continuum breakdown of rarefied micro/nano flows using Entropy and Entropy Generation Analysis (چکیده)
122 - Numerical Simulation of 3-D Cavitation behind a Disk Cavitator Using OpenFOAM (چکیده)
123 - DSMC Modeling of Rarefied Flow through Micro/Nano Backward-Facing Steps (چکیده)
124 - شبیه سازی عددی اندرکنش دو جت جریان آشفته صفحه ای (چکیده)
125 - Mass flow rate prediction of pressure–temperature-driven gas flows through micro/nanoscale channels (چکیده)
126 - A hybrid DSMC/Navier–Stokes frame to solve mixed rarefied/nonrarefied hypersonic flows over micro-obstacles/nano-obstacles (چکیده)
127 - Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model (چکیده)
128 - Study of Physical Aspects of Rarefied Gas Flow Through Micro/Nano Scale Channels Using DSMC (چکیده)
129 - Applying a hybrid DSMC/Navier–Stokes frame to explore the effect of splitter catalyst plates in micro/nanopropulsion systems (چکیده)
130 - Second Law Analysis of Micro/Nano-Couette FlowUsingDirect Simulation Monte Carlo Method (چکیده)
131 - A Parallel DSMC Investigation of Monatomic/Diatomic Gas Flow in Micro/Nano Cavity (چکیده)
132 - Numerical Simulation of Cavitation around a Three-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model (چکیده)
133 - Investigating the effects of numerical discretisation on the accuracy of incompressible turbulent flow solution around NACA 0012 airfoil (چکیده)
134 - Evaluation of different turbulence models for simulation of shock train in a convergent-divergent nozzle (چکیده)
135 - Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model (چکیده)
136 - Compressibility and rarefaction effects on entropy and entropy generation in micro/nano Couette flow using DSMC (چکیده)
137 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
138 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
139 - Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using LES (چکیده)
140 - DSMC Simulation of rarefied gas flows under Cooling Conditions Using a New Iterative Wall Heat Flux Specifying Technique (چکیده)
141 - A New Iterative Wall Heat Flux Specifying Technique in DSMC for Heating/Cooling Simulations of MEMS/NEMS (چکیده)
142 - Investigation of basic molecular gas structural effects on hydrodynamics and thermal behaviors of rarefied shear driven micro/nano flow using DSMC (چکیده)
143 - Parallel DSMC simulation of Nano Cavity Structures (چکیده)
144 - DSMC Simulation of Shear Driven Flow in Nano Gap Structures (چکیده)
145 - اعتبارسنجی مدل آشفتگی LES و روش نسبت حجمی سیال در تحلیل کاویتاسیون روی هیدروفویل Clark-Y (چکیده)
146 - Recommendations on performance of parallel DSMC algorithm in solving subsonic nanoflows (چکیده)
147 - DSMC simulation of subsonic flow through nanochannels and micro/nano backward-facing steps (چکیده)
148 - Application of Homotopy and Homotopy Perturbation Methods to Differential Equations of Heat Transfer and Shear Deformation of Beams (چکیده)
149 - DSMC SOLUTION FOR THE ADIABATIC AND ISOTHERMAL MICRO/NANO LID-DRIVEN CAVITY (چکیده)
150 - EXTENSION OF THE NAVIER-STOKES EQUATIONS TO TRANSITION REGIME USING INFORMATION PRESERVATION METHOD (چکیده)
151 - Trials of an Open Source DSMC code (چکیده)
152 - Hybrid DSMC/Navier-Stokes Solution of Rarefied Micro-Nano Flows (چکیده)
153 - DSMC Solution of Supersonic to Choked Subsonic Flow in Micro to Nano Channels (چکیده)
154 - Study of Gas Flows in Micro-Nano Scale Geometries Using an Unstructured DSMC Solver (چکیده)
155 - Physical Aspects of Rarefied Gas Flow in Micro to Nano Scale Geometries Using DSMC (چکیده)
156 - Mass Flow Rate Scaling of the Continuum-Based Equations Using Information Preservation Method (چکیده)
157 - Coalescence Collision of Two Droplets: Bubble Entrapment and the Effects of Important Parameters (چکیده)
158 - A Computational Model for Cavitation Using Volume-of-Fluid Method (چکیده)
159 - توسعه یک فرمول‌بندی با عملکرد برتر جهت تسخیر شوک ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت (چکیده)
160 - Application of the homotopy perturbation method to linear and nonlinear 4th-order boundary value problems (چکیده)
161 - Conceptual Linearization of Euler Governing Equations to Solve High Speed Compressible Flow Using a Pressure-Based Method (چکیده)
162 - Application of the Homotopy Method for Analytical Solution of Non-Newtonian Channel Flows (چکیده)
163 - DSMC Solution of Subsonic Flow through Micro-Nano Scale Channels (چکیده)
164 - Extending the Navier–Stokes solutions to transition regime in two-dimensional micro- and nanochannel flows using information preservation scheme (چکیده)
165 - An Open Source, Parallel DSMC Code for Rarefied Gas Flows in Arbitrary Geometries (چکیده)
166 - Study of Supersonic-Subsonic Gas Flows through Micro-Nano Scale Nozzles Using Unstructured DSMC Solver (چکیده)
167 - ارایه یک الگوریتم عددی ترکیبی مولکولی-پیوسته برای شبیه‌سازی جریان گاز در سامانه‌های نانو پیشران (چکیده)
168 - DETAILED INVESTIGATION OF THERMAL AND HYDRODYNAMIC FLOW BEHAVIOUR IN MICRO/NANO CAVITY USING DSMC AND NSF EQUATIONS (چکیده)
169 - Detailed Investigation of Rarefied Flow in Micro/Nano Lid-driven Cavities Using DSMC (چکیده)
170 - Simulation of Rarefied Gas Flow in Micro/Nano Cavity Using DSMC (چکیده)
171 - DSMC Simulation of Micro/Nano Shear Driven Flows (چکیده)
172 - Modeling Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Technique versus Boundary Element Method (چکیده)
173 - Transient simulations of cavitating flows using a modified volume-of-fluid (VOF) technique (چکیده)