بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Esmaeilpour Moghadm


موارد یافت شده: 27

1 - Green innovation: exploring the impact of environmental patents on the adoption and advancement of renewable energy (چکیده)
2 - تثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران (چکیده)
3 - اثر نوآوری فین‌تک بانکی بر ریسک‌پذیری نظام بانکی ایران (چکیده)
4 - اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعه (چکیده)
5 - Can ETFs mitigate stock Co-movement? An analysis of an emerging market (چکیده)
6 - داده‌کاوی بازار سهام ایران با مدل‌سازی فیلترینگ شبکه‌های پیچیده: رویکرد MST (چکیده)
7 - Financial inclusion through FinTech and women's financial empowerment (چکیده)
8 - تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا (چکیده)
9 - Lockdown and Economic Recovery Policies During Coronavirus Pandemic: A Comparison Between Selected Countries (چکیده)
10 - اثر نوآوری فین‌تک بر رشد سبز در ایران (چکیده)
11 - بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی (چکیده)
12 - ارزیابی شاخص های اعتماد به شهر الکترونیک با استفاده از شبکه استنتاج عصبیRBF و شبکه (ANFIS) فازی (چکیده)
13 - The impact of financial development and trade on environmental quality in Iran (چکیده)
14 - تجزیه و تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین الملل (چکیده)
15 - بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداری (چکیده)
16 - بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کل (چکیده)
17 - تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران(با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه ریزی محیطی) (چکیده)
18 - Complex networks analysis in Iran stock market: The application of centrality (چکیده)
19 - رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
20 - ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکردتحلیل شبکه های پیچیده (چکیده)
21 - رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه های پیچیده (چکیده)
22 - برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهد (چکیده)
23 - اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایران (چکیده)
24 - بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقی (چکیده)
25 - Impact of Financial Development on the Environmental Quality in Iran (چکیده)
26 - The Environmental Issues and Forecasting Threshold of Income and Pollution Emissions in Iran Economy (چکیده)
27 - اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی) (چکیده)