بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hasan Baghishani


موارد یافت شده: 62

1 - Influence of stanozolol administration together with resistance training on thyroid and some steroid hormones in male rats (چکیده)
2 - The Effect of Vitamin C on Lead-induced Plasma BiochemicalAlterations in Fish, Cyprinus carpio (چکیده)
3 - Effects of stanozolol injection in endurance-trained rats on some circulating biochemical, hormonal and oxidative status indices (چکیده)
4 - Evaluation of Protective Effects of Caffeic Acid against Arsenic-Induced Oxidative Damage in Testis of Mice (چکیده)
5 - Evaluation of protective effects of caffeic acid against arsenic-induced damage in kidney of mice (چکیده)
6 - Effect of Pediococcus acidilactici on intestinal microbiota and oxidative parameters of blood and muscle in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
7 - Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
8 - استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال (چکیده)
9 - Study of Oxidative Stress in Dairy Calf Pneumonia (چکیده)
10 - Investigation of the Protective Effect of β-carotene in the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp Meat during Different Storage Times (چکیده)
11 - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید (چکیده)
12 - Effect of betaine versus arsenite‐induced alterations of testicular oxidative stress and circulating androgenic indices in rats (چکیده)
13 - ارزیابی اثرات تعدیل کنندگی اسپیرولینا پلاتنسیس بر تغییرات برخی شاخص های بیوشیمیایی ناشی از مواجهه با ارسنیک در خون کپور معمولی(Cyprinus Carpio) (چکیده)
14 - Effects of dietary vitamin C supplementation on some oxidative status biomarkers in erythrocytes of common carp ( Cyprinus carpio ) (چکیده)
15 - اثرات تعدیل کنندگی پودر سیر بر استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با سیانید دربرخی بافتهای موش صحرایی (چکیده)
16 - Effect of thiamine and vitamin C on tissue lead accumulation following experimental lead-poisoning in Cyprinus carpio (چکیده)
17 - Effect of dietary supplementation of garlic and vitamin E on lipid and protein oxidation in common carp meat during different storage times (چکیده)
18 - تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (چکیده)
19 - بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری (چکیده)
20 - Investigation of the protective effect of spirulina in the prevention of lipid and protein oxidation in carp meat during different storage times (چکیده)
21 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid on Lead Accumulation and Oxidative Stress in Lead-Exposed Mice (چکیده)
22 - Blood biochemical and oxidant/antioxidant alterations following stanozolol treatment along with resistance training in rats (چکیده)
23 - Evaluation of some Enzymatic Changes in the Liver and Kidney of Rats Following Exposure to Sublethal Concentration of Potassium Cyanide (چکیده)
24 - Evaluation of the activity of cyanide-metabolizing sulfurtransferase enzymes in different tissues of turkey (Meleagris gallopavo) (چکیده)
25 - Specific Activities of Some Diagnostic Enzymes in Selected Tissues of Turkey (Meleagris gallopavo) (چکیده)
26 - Studies on the protective effects of ascorbic acid and thiamine on lead-induced lipid and protein oxidation as well as enzymatic alterations in some tissues of Cyprinus carpio (چکیده)
27 - Effects of Spirulina on tissue enzymes in carp (Cyprinus carpio) exposed to sublethal cyanide (چکیده)
28 - بررسی اثر سرب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامتر های بیوشیمیایی خون در ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
29 - اثر محفاظتی کافئیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در موش سوری (چکیده)
30 - بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio) (چکیده)
31 - بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری (چکیده)
32 - Thiosulphate: cyanide sulphur transferase activity in some species of helminth parasites (چکیده)
33 - Effects of prolonged oral exposure to cyanide on some oxidative stress biomarkers in blood of rats (چکیده)
34 - Effects of dietary melatonin supplementation on some blood oxidative status biomarkers and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
35 - Biochemical Alterations Induced by Sublethal Cyanide Exposure in Common Carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
36 - Effects of lead acetate exposure on metabolic enzyme activities in selected tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
37 - Effect of dietary garlic supplementation on lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers of tissues as well as some serum biochemical parameters in common carp Cyprinus carpio (چکیده)
38 - Evaluation of sublethal cyanide exposure on plasma biochemical profile in rats and possible protective effect of garlic (چکیده)
39 - Effect of exposure to sublethal levels of potassium cyanide on serum and tissue enzymes in roach fish (Rutilus rutilus) (چکیده)
40 - Effects of dietary garlic powder supplementation on circulating biochemical and oxidant/antioxidant profile in male Wistar rats (چکیده)
41 - effect of vitamine E on tissue lipid peroxidetion, protein oxidation and serum biochemistry in Cyprinus carpio(carp) (چکیده)
42 - بررسی تغییرات آنزیم های بافتی دراثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
43 - Investigation of selected biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
44 - The impact of allicin on lead-induced oxidative damage in selected organs of the common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
45 - Tissue distribution of the enzyme rhodanese in four cyprinid fish species (چکیده)
46 - ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت با سیانید در کپور معمولی (چکیده)
47 - بررسی اثر اسید اسکوربیک بر تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
48 - Efficacy of Allicin in Decreasing Lead (Pb) Accumulation in selected tissue of lead - exposed common carp( (چکیده)
49 - Evalution of Melatonin effects on some biochemical parameters in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) (چکیده)
50 - Investigation of some blood biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
51 - Beneficial effects of allicin on lead induced tissue enzyme alterations in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
52 - Investigation of some tissue enzymes alterations following chronic cyanide exposure in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
53 - Status of some oxidative stress biomarkers in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
54 - Tissue distribution of the enzyme rhodanese in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), kutum (Rutilus frisii kutum) and golden grey mullet (Liza aurata) (چکیده)
55 - Influence of road transportation during hot summer conditions on oxidative status biomarkers in Iranian dromedary camels (چکیده)
56 - Serum enzyme and mineral levels in dromedary camels during transport (چکیده)
57 - بررسی فعالیت مخصوص رودناز در پنج کرم پهن (چکیده)
58 - بررسی تاثیر درمان با تاموکسیفن و CMF بر وضعیت الکترولیتها و عناصر کمیاب سرم و بافت تومور در موش های صحرایی مبتلا به سرطان تجربی غدد پستانی (چکیده)
59 - Influence of road transportation on plasma concentrations of acute phase proteins, including fibrinogen, haptoglobin, serum amyloid A, and ceruloplasmin, in dromedary camels ( Camelus dromedarius (چکیده)
60 - بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی بر میزان گلوکز، لیپید و فعالیت آنزیم های ‏‎ALT‎‏ و ‏‎AST‎‏ سرم خون موش های صحرایی دیابتی (چکیده)
61 - Physiological response of dromedary camels to road transportation in relation to circulating levels of cortisol, thyroid hormones and some serum biochemical parameters (چکیده)
62 - Comparison of rhodanese distribution in different tissues of Japanese quail, partridge, and pigeon (چکیده)