بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Alamolhodaei


موارد یافت شده: 54

1 - Third-grade students’ strategies for presenting permutations of three or four objects (چکیده)
2 - بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان (چکیده)
3 - Comparison of the Effectiveness of Game-Based Therapy and Game-Based Therapy Integrated with Cognitive Rehabilitation on the Math Performance and Attitude towards Mathematics in Students with Learning Disabilities (چکیده)
4 - Exploring students’ misconceptions of the function concept through problem-posing tasks and their views thereon (چکیده)
5 - Toward a model for students’ combinatorial thinking (چکیده)
6 - آموزش بر اساس استعاره، روشی موثر در آموزش ریاضیات ابتدایی (چکیده)
7 - Exploring students’ proof comprehension of the Cauchy Generalized Mean Value Theorem (چکیده)
8 - An epidemiological model for predicting students’ mathematics anxiety (چکیده)
9 - Complexities in university students’ understanding of parametric equations and curves (چکیده)
10 - تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزان (چکیده)
11 - بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی (چکیده)
12 - مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP (چکیده)
13 - مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع (چکیده)
14 - Application of the APOS-ACE Theory to improve Students’ Graphical Understanding of Derivative (چکیده)
15 - Application of the Complementarities of Two Theories, APOS and OSA, for the Analysis of the University Students’ Understanding on the Graph of the Function and its Derivative (چکیده)
16 - طرح درس مبتنی بر روش آموزشی استیم :ماندالا و نقوش هندسی، ابزاری برای آموزش مفاهیم ریاضی (چکیده)
17 - Cluster analysis for quantitative data in mathematics education (چکیده)
18 - عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله (چکیده)
19 - ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی (چکیده)
20 - بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (چکیده)
21 - بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها (چکیده)
23 - The effect of emotional intelligence and cognitive performance on creativity of university students (چکیده)
24 - Who Should be Interviewed? A Response from Cluster Analysis (چکیده)
25 - خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته (چکیده)
26 - The role of Metacognition on effect of Working Memory Capacity on students' mathematical problem solving (چکیده)
27 - عصب شناسی آموزش ریاضیات (عرصه ای نوبرای تحقیق) (چکیده)
28 - A study on the relationship between students’ cognitive style and Mathematical word and procedural problem solving while controlling for students’ intelligent quotient and math anxiety (چکیده)
29 - بررسی عوامل موثر بر ورود به بازارهای بین المللی با ارائه مدل بومی - اسلامی در شرکت های مرکز رشد پارک علم و فناوری شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SEM) (چکیده)
30 - A Psychological Model for Mathematical Problem Solving based on Revised Bloom Taxonomy for High School Girl Students (چکیده)
31 - نقش اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان بر حل مسائل کلامی درس حسابان (چکیده)
32 - طبقه بندی اصلاح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی- یادگیری ریاضی و برنامه درسی (چکیده)
33 - The role of mathematical homework and prior knowledge on the relationship between students’ mathematical performance, cognitive style and working memory capacity (چکیده)
34 - The relationship between students’ cognitive abilities, mathematical performance and the level of Testosterone, Thyroid-Stimulating Hormone, Prolactin and Thyroxine (چکیده)
35 - The Effects of Sleep Duration on Predictive Factors of Mathematical Performance (چکیده)
36 - Experimental Research about Effect of Mathematics Anxiety, Working Memory Capacity on Students’ Mathematical Performance With Three Different Types of Learning Methods (چکیده)
37 - Secondary mathematics teachers’ filed dependency and its effects on their cognitive abilities (چکیده)
38 - Exploring the relationship between Iranian students’ Mathematical Literacy and Mathematical performance (چکیده)
39 - بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران (چکیده)
40 - بررسی تفاوت های فردی و رهیافت های شناختی در رابطه حافظه فعال و عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران (چکیده)
41 - The relationship between predictive factors of mathematical performance and the level of Testosterone, Thyroid-Stimulating Hormone, Prolactin and Thyroxine (چکیده)
42 - Cooperative learning and academic hardiness on students’ mathematical performance with different levels of mathematics anxiety (چکیده)
43 - Students’ Field-dependency and Their Mathematical Performance based on Bloom’s Cognitive Levels (چکیده)
44 - A gender study on predictive factors of mathematical performance of University students (چکیده)
45 - تحول بنیادین در شیوه های یاددهی ،یادگیری و ارزیابی بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم (چکیده)
46 - A Meta -Analyze on Mathematical Beliefs and Mathematical Performance of Iranian Students. (چکیده)
47 - THE EFFECTIVENESS OF WORKING MEMORY AND MATHEMATICS ANXIETY ON STUDENTS’ MATHEMATICS WITH DIFFERENT LEARNING STYLE IN CALCULUS WORD PROBLEM SOLVING (چکیده)
48 - مدلی برای حل مساله بر پایه دقت ریاضی،قابلیت های فراشناختی،حافظه فعال و اظطراب ریاضی شاگردان (چکیده)
49 - A Study on the Performance of Students’ Mathematical Problem Solving Based On Cognitive Process of Revised Bloom Taxonom (چکیده)
50 - A predictive model for mathematical performance of blind and seeing students (چکیده)
51 - A psychological model applied to mathematical problem solving (چکیده)
52 - ریاضیات دبیرستانی و آموزشهای غیر رسمی (چکیده)
53 - نقش حافظه در یادگیری و حل مسایل ریاضی (چکیده)
54 - A working memory model applied to mathematical word problem solving (چکیده)