بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Elyasi


موارد یافت شده: 32

1 - مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر (چکیده)
2 - آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی (چکیده)
3 - بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی (چکیده)
4 - فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی : از نما تا نماد (چکیده)
5 - بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش بهبهانی (چکیده)
6 - مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار (چکیده)
7 - بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری (چکیده)
8 - بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان (چکیده)
9 - بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز (چکیده)
10 - فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد (چکیده)
11 - بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی (چکیده)
12 - بررسی خطاهای واژگانی در نوشتار فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی (چکیده)
13 - تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان (چکیده)
14 - The Spelling Error Analysis of the Written Persian Essays of Russian Adult Learners of Persian (چکیده)
15 - بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور (چکیده)
16 - Xaste nabâŠi(d)” as a culture specific act in Persian (چکیده)
17 - تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق (چکیده)
18 - Exploring Hedges and Boosters in 9/11 English Front Page News Articles (چکیده)
19 - Interactional Metadiscourse in English and Persian News Articles about 9/11 (چکیده)
20 - bebaxŠid (Excuse Me) as a multicutural speech act in Persian (چکیده)
21 - بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی (چکیده)
22 - دوزبانگی: نگاهی به آموزش دوزبانه ها در ایران (چکیده)
23 - تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق (چکیده)
24 - نقدی بر کتاب های آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
25 - Foreign Accent Syndrome: Neurolinguistic Description of a New Case (چکیده)
26 - The Role of Gender in the Narrative Production of Primary School Students (چکیده)
27 - بررسی کنش های گفتاری در اشعار علامه اقبال لاهوری (چکیده)
28 - A Functional Description of Narratives Produced by Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
29 - The Analysis of Language Change in The Kurdish Narratives Produced by 60 Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
30 - علل ذاتی تغییر زبان (چکیده)
31 - اطلس زبانی منطقه حد فاصل شهر تربت جام و شهر مشهد (بر پایه اطلس زبانی انگلستان) (چکیده)
32 - بررسی آموزش زبان فارسی ارتباطی در مدارس ابتدایی (چکیده)