بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami


موارد یافت شده: 94

1 - Investigating the effect of magnetic water on graphite and Multilayer graphene formation (چکیده)
2 - Plantwide Simulation and Operation of a Methanol to Propylene (MTP) Process (چکیده)
3 - Providing a practical method for automatic start-up of reactive distillation column using decentralized control of CVs trajectory based on residue curve maps (RCM) analysis: The methyl acetate Case (چکیده)
4 - Machine learning-assisted methods for prediction and optimization of oxidative desulfurization of gas condensate via a novel oxidation system (چکیده)
5 - A simulation study of reducing carbon dioxide and hydrogen sulfide adsorption in dehydration beds (چکیده)
6 - Dehydration bed simulation for Parsian Gas Refinery to predict CO2 and H2S adsorption (چکیده)
7 - Economic plantwide control of a hybrid solid oxide fuel cell - gas turbine system (چکیده)
8 - Plantwide control and dynamic assessment of a novel NGL/LNG integrated scheme (چکیده)
9 - راه کارهای کاربردی کاهش میزان آب در جریان کاربامات ارسالی از حلقه کاربامات به واحد تولید اوره (چکیده)
10 - استفاده از روش گراف در شبیه سازی حلقه ی تولید آمونیاک پتروشیمی خراسان (چکیده)
11 - شبیه سازی حلقه ی تولید آمونیاک پتروشیمی خراسان (چکیده)
12 - بررسی اثر دما و دبی آمین تمیز بر رد کردن دی اکسید کربن در واحدهای شیرین سازی گاز طبیعی بر پایه MDEA (چکیده)
13 - بهینه سازی توان ویژه مصرفی فرآیند تجمیع مایع سازی گاز طبیعی و بازیابی اتان (چکیده)
14 - تحلیل اکسرژی واحد تولید آمونیاک مجتمع پتروشیمی خراسان (چکیده)
15 - Multi-objective optimization assessment of a new integrated scheme for co-production of natural gas liquids and liquefied natural gas (چکیده)
16 - A highly carbon‐efficient and techno‐economically optimized process for the renewable‐assisted synthesis of gas to liquid fuels, ammonia, and urea products (چکیده)
17 - Complete modeling dehydration unit, adsorption and regeneration (چکیده)
18 - Optimal design of a novel NGL/LNG integrated scheme: economic and exergetic evaluation (چکیده)
19 - Techno-economic evolution of an existing operational NGL plant with adding LNG production part (چکیده)
20 - Maximizing the profitability of integrated Fischer-Tropsch GTL process with ammonia and urea synthesis using response surface methodology (چکیده)
21 - کنترل ولتاژ پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای با استفاده از کنترل کننده PI کلاسیک و کنترل پیش بین مدل (MPC) (چکیده)
22 - بهینه سازی شرایط عملیاتی واحد نمزدائی گاز طبیعی پالایشگاه سرخون و قشم (چکیده)
23 - Optimization of oxidative desulfurization of gas condensate via response surface methodology approach (چکیده)
24 - Prediction of H2S and CO2 Solubility in Aqueous MDEA and MDEA/PZ Solutions Using ELECNRTL and ACID GAS Packages (چکیده)
25 - Self-Optimizing Control Structure Design for a Staged Fischer-Tropsch GTL Process – Steady State Analysis (چکیده)
26 - Reducing Energy Consumption in Gas Purification Plants (MDEA base) by Retrofit Design (چکیده)
27 - Investigating the Effect of Replacing Modern High Effective Random Packings on Natural Gas Purification (چکیده)
28 - Dynamic modeling of a continuous two-chamber microbial fuel cell with pure culture of Shewanella (چکیده)
29 - تعیین ساختار کنترلی خودبهینه واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز بیدبلند (چکیده)
30 - Mathematical modeling of two-chamber batchmicrobial fuel cell with pure culture of Shewanella (چکیده)
31 - Predictive Control of Gas Injection in Natural Gas Transport Networks (چکیده)
32 - Modeling and Simulation of Claus Unit Reaction Furnace (چکیده)
33 - بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر (چکیده)
34 - Neural network and neuro-fuzzy modeling to investigate the power density and Columbic efficiency of microbial fuel cell (چکیده)
35 - Optimal operation of a divided-wall column with local operating condition changes (چکیده)
36 - بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه (چکیده)
37 - مدلسازی و شبیه سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد (چکیده)
38 - شبیه سازی کوره واحد بازیافت گوگرد به روش راکتور گیبس اصلاح شده (چکیده)
39 - Optimal operation of a three-product dividing-wall column with self-optimizing control structure design (چکیده)
40 - Mathematical modelling and dynamic simulation of multi-effect falling-film evaporator for milk powder production (چکیده)
41 - طراحی مفهومی برج های تقطیر یک خوراکه و دو خوراکه برای مخلوط های ایده آل (چکیده)
42 - مقایسه روش مقدار مرزی جهت طراحی مفهومی از برج های تقطیر مخلوط های ایده آل با روش میانبر FUG (چکیده)
43 - Exergy analysis of an external reforming solid oxide fuel cell-micro gas turbine (SOFC-MGT) hybrid system (چکیده)
44 - Self-Optimizing Control Structure Design for DWC (چکیده)
45 - Adaptive fuzzy tuning of PID controllers (چکیده)
46 - Modeling of activated carbon preparation from Spanish anthracite based on ANFIS structure (چکیده)
47 - Neural Network for Modeling of Chemical Reaction Systems: Kinetics of Concentrated Acid Hydrolysis of Walnut Green Skin (چکیده)
48 - Comparing and controlling of three batch distillation column configurations for separating tertiary zeotropic mixtures (چکیده)
49 - شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور (چکیده)
50 - Modeling of carbon nanostructure materials based on adaptive neuro-fuzzy inference system (چکیده)
51 - بررسی پارامترهای موثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ بروش تاگوچی (چکیده)
52 - Kinetic modeling of concentrated acid hydrolysis of walnut green skin (چکیده)
53 - مدلسازی زیست رآکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه -پیوسته) (چکیده)
54 - Hierarchical hybrid fuzzy-neural networks for modeling of activated carbon preparation for methane storage (چکیده)
55 - Comparison of Various PI/PID Controller Design Methods for Interacting Multiloop Systems (چکیده)
56 - Comparison of Different Loop Pairing Criterions for Multiloop Control (چکیده)
57 - Dynamic Simulation and Control of Vapor Recompression Column (چکیده)
58 - Prediction of Methane and Ethane Hydrate Phase Equilibria in Porous Media Using Artificial Neural Network (چکیده)
59 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی (چکیده)
60 - Comparsion between classic PID,fuzzy and fuzzy PID controllers (چکیده)
61 - Looped Pipeline System for Increasing the Capacity of Natural Gas Transmission (چکیده)
62 - Dynamic simulation and control of a continuous bioreactor based on cell population balance model (چکیده)
63 - Bioethanol production from lignocellulosic biomass: Modeling of pretreatment step (چکیده)
64 - Fuzzy self-tuning PID control of an unstable continuous stirred tank reactor (چکیده)
65 - Dynamic simulation of multi-effect falling-film evaporator: Milk powder production plant (چکیده)
66 - Simulation and Non-Linear Control of Bakers Yeast Bioreactor (چکیده)
67 - Adaptive system control with PID neural networks (چکیده)
68 - تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ (چکیده)
69 - Comparison of Four Adaptive PID Controllers (چکیده)
70 - Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products at the Steady State Condition (چکیده)
71 - Modeling of temperature gradients in packed-bed solid-state bioreactors (چکیده)
72 - Nonlinear temperature control of a batch suspension polymerization reactor (چکیده)
73 - شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه خانگیران و تعیین شرایط عملیاتی دستگاهها وجریانهای مختلف با توجه به وضعیت خوراک واحد در حالت ﭘﺎیا (چکیده)
74 - مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم (چکیده)
75 - Molecular Weight Control of a Batch Suspension Polymerization Reactor (چکیده)
76 - state estimation in a batch suspension polymerization reactor (چکیده)
77 - Nonlinear Control of a Continuous Bioreactor Based on Cell Population Model (چکیده)
78 - Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products in Khangiran Gas Refinery (چکیده)
79 - شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز (چکیده)
80 - مدلسازی شرایط تشکیل هیدرات گازی اتان و پروپان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
81 - مدل سازی دینامیکی تغییرات دما در بیوراکتورهای همزده شده حالت (چکیده)
82 - ارائه روش کنترل خود بهینه برای آرایش دو برج تقطیر متوالی جهت کاهش مصرف انرژی (چکیده)
83 - محاسبه نرخ تشکیل هیدرات متان در راکتورهای همزن دار پیوسته (چکیده)
84 - سیستم خطوط لوله حلقوی جهت افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی (چکیده)
85 - مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان (چکیده)
86 - مدلسازی و کنترل غیرخطی بیوراکتور تولید مخمر نان (چکیده)
87 - New method for bioethanol production from waste wood (چکیده)
88 - Hydrate kinetics: The main problem in the gas hydrate industrialization (چکیده)
89 - Temperature control in packed-bed solid-state bioreactors (چکیده)
90 - Modeling of temperature gradients in packed-bed solid-state bioreactors (چکیده)
91 - تولید بیواتانل از ضایعات چوب (چکیده)
92 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری (چکیده)
93 - شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور تولید مخمر نانوائی (چکیده)
94 - بررسی عملکرد کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)