بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Abrishami


موارد یافت شده: 39

1 - Effect of Perforated Plates on the Relative Density of Uniformly Graded Reconstituted Sands Using Air Pluviation Method (چکیده)
2 - GFRP as an alternative for steel nails, development of a model for prediction of creep displacements using experimental tests (چکیده)
3 - Experimental study on the behavior of eccentrically loaded circular footing model resting on reinforced sand (چکیده)
4 - Extreme subsidence in a populated city (Mashhad) detected by PSInSAR considering groundwater withdrawal and geotechnical properties (چکیده)
5 - Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests (چکیده)
6 - Experimental investigation on the behavior of fine-grained soils containing waste rubber tires under repeated and static loading using direct shear apparatus (چکیده)
7 - Consolidation assessment using Multi Expression Programming (چکیده)
8 - Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box (چکیده)
9 - بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) (چکیده)
10 - تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی (چکیده)
11 - مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی (چکیده)
12 - تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش (چکیده)
13 - تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر (چکیده)
14 - بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
15 - تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی (چکیده)
16 - مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
17 - تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی (چکیده)
18 - مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران (چکیده)
19 - بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری (چکیده)
20 - پارامترهای مؤثر بر طرح اختلاط سیمان ژئوپلیمری با استفاده از پوزولان معدن چکنه (چکیده)
21 - ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید (چکیده)
22 - پایش فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
23 - بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS (چکیده)
24 - Comparison between Two Different Pluviation Setups of Sand Specimens (چکیده)
25 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
26 - طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری (چکیده)
27 - مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR (چکیده)
28 - مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های مربعی و مستطیلی واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
29 - مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
30 - تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا (چکیده)
31 - مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل (چکیده)
32 - ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه (چکیده)
33 - مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع (چکیده)
34 - مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع (چکیده)
35 - مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری (چکیده)
36 - مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک (چکیده)
37 - Numerical Analysis of Seepage of Concrete-Coated Water Transmission Channels Considering Saturated-Unsaturated Conditions (چکیده)
38 - بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع (چکیده)
39 - بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس (چکیده)