بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Alireza Seyedin


موارد یافت شده: 85

1 - تصویرسازی سه بعدی توسط سونار روزنه مصنوعی معکوس در زیر آب (چکیده)
2 - بررسی شکل موج های مختلف در آشکارسازی اهداف زیرسطحی (چکیده)
3 - Estimating the Position of Underwater Targets Based on the Emission of Noise Caused by Spinning the Propeller of Surface Vessels (چکیده)
4 - Three-dimensional underwater image formation with inverse synthetic aperture sonar (چکیده)
5 - ارزیابی تهدید اهداف هوایی با استفاده از مدل احتمالاتی قاعده مبنا (چکیده)
6 - Underwater Target Localization Using Opportunistic Ship Noise Recorded on a Compact Hydrophone Array (چکیده)
7 - Underwater Target Localization using the Generalized Lloyd-Mirror Pattern (چکیده)
8 - بهبود تصویرسازی سه ‌‌بعدی در سونار روزنه ‌مصنوعی ‌معکوس چندپایه (چکیده)
9 - تخمین خطای ناشی از لرزش سکو در رادار دهانه ترکیبی SAR با استفاده از روش تجزیه‌ی حالت تجربی (چکیده)
10 - Underwater Object Localization using the Spinning Propeller Noise of Ships Based on the Wittekind Model (چکیده)
11 - Rule-based joint fuzzy and probabilistic networks (چکیده)
12 - Salient object detection using the phase information and object model (چکیده)
13 - ارائه ساختاری جدید و کارآمد در ارزیابی تهدید اهداف دریایی (چکیده)
14 - ارزیابی تهدید اهداف با استفاده از شبکه های فازی و احتمالاتی توام مبتنی بر قواعد (چکیده)
15 - تصویرسازی با استفاده از سنسور آشکارساز حرکت مبتنی بر پدیده ی داپلر (چکیده)
16 - الگوریتم جابجایی صحنه با تکرار بهینه بر مبنای تمایز (چکیده)
17 - تخمین ضریب مقیاس برد قائم در تصاویر رادار دهانه ترکیبی معکوس (چکیده)
18 - ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮ و آﺋﺮوﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮای CALIPSO ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ ﯽ اﯾﺮان (چکیده)
19 - تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان (چکیده)
20 - تخمین پارامترها و تشکیل تصویر هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی دوپایه تک ایستان (چکیده)
21 - تشخیص ناهنجاری پرواز در عملیات فرود یک هواپیما با استفاده از مدل پنهان مارکف (چکیده)
22 - طراحی و ساخت رادار دهانه ترکیبی به کمک FPGA با تاکید بر طراحی سخت افزار (چکیده)
23 - طراحی و ساخت رادار دهانه ترکیبی به کمک FPGA با تاکید بر قسمت پردازش سیگنال در پروسسور FPGA (چکیده)
24 - تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی (چکیده)
25 - Super Resolution on The Centroid Reference Grid (چکیده)
26 - Joint Image Registration and Super-Resolution Based on Combinational Coefficient Matrix (چکیده)
27 - A Joint Image Registration and Super Resolution Method Using a Combinational Continuous Generative Model (چکیده)
28 - Simultaneous Methods of Image Registration and Super-Resolution Using Analytical Combinational Jacobian Matrix (چکیده)
29 - الگوریتم خودکار بدون تکرار برای جبرانسازی خطای فاز رادار دهانه ترکیبی به روش وزن دهی کنتراست (چکیده)
30 - الگوریتم خودکار بدون تکرار برای جبرانسازی خطای فاز رادار دهانه ترکیبی بر پایه الگوریتم وضوح خودکار گرادیان فاز (چکیده)
31 - الگوریتم جابجایی صحنه با تکرار بهینه برمبنای تمایز (چکیده)
32 - تصویرسازی برمبنای مدل در رادار دهانه ترکیبی نواری گردشی زمین‌پایه (چکیده)
33 - تصویرسازی سریع در رادار دهانه ترکیبی نواری چرخشی (چکیده)
34 - تصویربرداری زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی (چکیده)
35 - تصویرسازی در سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با استفاده از روش پس تابش فیلتر شده (چکیده)
36 - تصویرسازی از هدف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با منابع مجازی (چکیده)
37 - Active Steganalysis of Transform Domain Steganography Based on Sparse Component Analysis (چکیده)
38 - A new fast and efficient active steganalysis based on combined geometrical blind source separation (چکیده)
39 - Measuring mutual aggregate uncertainty in evidence theory (چکیده)
40 - Measuring mutual aggregate uncertainty in evidence theory (چکیده)
41 - Using Mutual Aggregate Uncertainty Measures in a Threat Assessment Problem Constructed by Dempster–Shafer Network (چکیده)
42 - On the Coverage Region of MIMO Two-Hop Amplify-and-Forward Relay Network (چکیده)
43 - Coverage Region Analysis for MIMO Amplify-and-Forward Relay Channel with the Source to Destination Link (چکیده)
44 - Analysis and Improving the Security of the Scalar Costa Scheme against Known Message Attack (چکیده)
45 - Analysis of Coverage Region for MIMO Relay Network with Multiple Cooperative DF-Relays (چکیده)
46 - Capacity Region of the Compound Multiple Access Channels with Common Message and in the Presence of Intersymbol Interference (چکیده)
47 - Gaussian doubly dirty compound multiple‐access channel with partial side information at the transmitters (چکیده)
48 - Cognitive Radio Channels with Arbitrarily Correlated Sources (چکیده)
49 - Interference Channel with Common Message and Slepian-Wolf Channel State Information (چکیده)
50 - تشخیص سه بعدی اشیاء با الگوریتم SVSIFT (چکیده)
51 - رهگیری اهداف راداری مانوردار در حضور کلاتر با استفاده از کنترلگر فازی (چکیده)
52 - رهگیری موثر اهداف راداری در حضور کلاتر با استفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
53 - شناسایی نوع کشتی جنگی با استفاده از تلفیق وزن دار نتایج چند طبقه بند (چکیده)
54 - آشکارسازی موقعیت کشتی متحرک در حضور حرکت آزادنه دوربین با استفاده از دو مشخصه رنگ و بردارهای حرکت (چکیده)
55 - آشکارسازی کامل کشتی متحرک با استفاده از منحنی های متحرک و بردارهای حرکت (چکیده)
56 - Compound Multiple Access Channel with Common Message and Intersymbol Interference (چکیده)
57 - بازشناسی برون خط کلمات دستنویس فارسی با تاکید بر تشخیص نام چند شهر (چکیده)
58 - پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل (چکیده)
59 - افزایش کارایی فیلترهای ذره ای در رهگیری اهداف با حرکات سریع به کمک یک کنترلگر فازی (چکیده)
60 - Nonlinear Multiuser Receiver for Optimized Chaos-Based DS-CDMA Systems (چکیده)
61 - A Secure Chaos Based Communication Scheme in Multipath Fading Channels Using Particle Filtering (چکیده)
62 - تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده (چکیده)
63 - DS-CDMA Blind Detection for Frequency-Selective Multipath Channels by Neural Networks (چکیده)
64 - Directional Procrustes Snake (چکیده)
65 - BACKGROUND ESTIMATION IN KERNEL SPACE (چکیده)
66 - A Novel Approach in Video Scene Background Estimation (چکیده)
67 - 1D DCT Shape Feature for Image Retrieval (چکیده)
68 - Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
69 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی (چکیده)
70 - دسته بندی پاکتهای نامه با استفاده از بینایی ماشین در خواندن و پردازش آدرسهای دستنویس (چکیده)
71 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اپتوالکترونیک برای تشخیص اتوماتیک و ردیابی شناور در دریا با استفاده از تصاویر مرئی (چکیده)
72 - Optimal DWT-SVD Domain Image Watermarking Using Multi-Objective (چکیده)
73 - 3D Object Tracking Using Directional Procrustes (چکیده)
74 - Intelligent and Robust Genetic Algorithm Based Classifier (چکیده)
75 - Swarm intelligence based classifiers (چکیده)
76 - Signal Identification using a new high efficient technique (چکیده)
77 - Intelling particle Swarm Classifier (چکیده)
78 - تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي (چکیده)
79 - اطلاعات شکل برای مارهای پارامتری توسط الگوریتم شکل پروکراستیز (چکیده)
80 - Digital-Signal-Type Identification Using an Efficient Identifier (چکیده)
81 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)
82 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
83 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
84 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)
85 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)