بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: آزادی


موارد یافت شده: 23

1 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی ارتعاشات سازه های غوطه ور یک و دو درجه آزادی و مقایسه جذب انرژی آنها از امواج (چکیده)
2 - بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران (چکیده)
3 - تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران (چکیده)
4 - کنترل پیش‌بین غیرخطی ربات شش درجه آزادی سکوی استوارت (چکیده)
5 - مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب (چکیده)
6 - بررسی رابطه آزادی و انضباط در فرایند تربیت از دیدگاه کانت و روسو (چکیده)
7 - مساله آزادی انسان (چکیده)
8 - خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار (چکیده)
9 - نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (چکیده)
10 - طراحی و پیاده سازی کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی بر روی میز سروهیدرولیک (چکیده)
11 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
12 - بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی (چکیده)
13 - معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی (چکیده)
14 - شاخصه های آزادی در اندیشه دینی (چکیده)
15 - آزادی و مولفه های آن در حکمت متعالیه ملاصدرا (چکیده)
16 - مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
17 - بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی) (چکیده)
18 - طراحی و کنترل یک ربات دوپا 13 درجه آزادی با استفاده از منحنی آماری حرکت انسان (چکیده)
19 - ارزیابی و مدل سازی عددی خطوط انتقال آب در اثر بارگذاری های متداول شهری(محدوده میدان آزادی تا استقلال مشهد مقدس) (چکیده)
20 - طراحی و شبیه سازی ربات دو پای 14 درجه آزادی با توجه به منحنی آماری حرکت انسان (چکیده)
21 - تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) (چکیده)
22 - روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی (چکیده)
23 - طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا (چکیده)