بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی


موارد یافت شده: 19

1 - ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius ) (چکیده)
2 - بارکدگذاری و ارزیابی تنوع زیستی DNA (چکیده)
3 - فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای (چکیده)
4 - شواهد ریختشناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایههای آمیخته: چکچک گوش و چکچک ابلق خاورمیانه ( Oenanthe hispanica) سیاه مدیترانهای در شمال ایران ( O. pleschanka) (چکیده)
5 - DNAبارکدینگ، روشی نوین در شناسایی گونه ها و سازماندهی تنوع زیستی (چکیده)
6 - مطالعه فیلوژنتیکی جنس vachon,1950)Odontobuthus) در ایرن براساس توالی های COXI(Scorpiones:Buthideae) (چکیده)
7 - بارکدگذاری DNA و ارزیابی تنوع زیستی (چکیده)
8 - فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای (چکیده)
9 - شواهد ریخت شناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایه های آمیخته: چک چک گوش سیاه مدیترانه ای (Oenanthe hispanica) و چک چک ابلق خاورمیانه (O. pleschanka) در شمال ایران (چکیده)
10 - تعیین جنسیت مولکولی پرندگان شکاری ایران با استفاده از ژن CHD1 (چکیده)
11 - داده های آوازی مکملی برای شناساگر مولکولی COX1: جنس چکچک (Aves: Oenanthe) عنوان مطالعه ی موردی (چکیده)
12 - فیلوژنی پرندگان شکاری با استفادن از ژن میتوکندریایی COI (چکیده)
13 - بررسی جایگاه تاکسونومیکی زیرگونه Oenanthe oenanthe seebohmi، براساس مطالعات مولکولی ژنCOX1 (چکیده)
14 - مروری بر کاربرد بارکدهایDNA درشناسایی میکوریزهای داخلی (چکیده)
15 - توالی ITS: ناحیه اصلی DNA Barcoding برای قارچهای حقیقی (چکیده)
16 - تعیین مشخصات برخی از نماتودهای بیمارگر حشرات همدان بوسیله توالی ژن های ITS و 28S (چکیده)
17 - تحلیلی بر رویکرد شناسایی مولکولی نماتودهای عامل کنترل بیولوژیک حشرات آفت (چکیده)
18 - تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد (چکیده)
19 - کارایی بارکد DNA در مطالعه ی برخی گونه های مگس های میوه ایران (چکیده)