بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران


موارد یافت شده: 20

1 - اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان (چکیده)
2 - بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا (چکیده)
3 - مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
4 - نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
5 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم) (چکیده)
6 - ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (چکیده)
8 - تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی(مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود) (چکیده)
9 - پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (چکیده)
10 - بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری (چکیده)
11 - زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران (چکیده)
12 - بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (چکیده)
13 - نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور (چکیده)
14 - مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک (چکیده)
15 - مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (چکیده)
16 - ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
17 - ارزیابی عملیات تزریق پرده آببند در تکیه گاه چپ سد ارداک (چکیده)
18 - ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ (چکیده)
19 - بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها (چکیده)
20 - بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه (چکیده)