بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اجباری


موارد یافت شده: 29

1 - چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدماتحسابرسی: هزینه ها و منافع (چکیده)
2 - مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور (چکیده)
3 - تحلیل پیامدهای منطقه ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه با تاکید بر بحران آوارگان (چکیده)
4 - بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت (چکیده)
5 - بررسی دلایل عمده حذف برهها در دو گله گوسفند قرهگل و بلوچی (چکیده)
6 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
7 - بررسی عددی جریان هیدرو - مغناطیس سیال هوا در یک حفره به منظور پیدا کردن شرایط بهینه ی مغناطیسی (چکیده)
8 - حرکت های نحوی رو به پایین در زبان فارسی بر اساس کمینه گرایی (چکیده)
9 - رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک (چکیده)
10 - مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار (چکیده)
11 - دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد (چکیده)
12 - بهینه سازی عوامل موثر در انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
13 - تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه (چکیده)
14 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) (چکیده)
15 - راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر (چکیده)
16 - اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر فرایند تبخیری برای رژیم‌های جابجایی آزاد، اجباری و ترکیبی (چکیده)
17 - ارائه ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره برداری سیستم قدرت (چکیده)
18 - شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان (چکیده)
19 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القاء شده با پنتیلن تترازول در موش صحرایی (چکیده)
20 - مطالعه تاثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال حرارت در سیستم ها (چکیده)
21 - اندازه گیری نرخ تبخیر از سطح آزاد آب در رژیمهای مختلف جابجایی هوا (چکیده)
22 - ارزیابی سیگنال های مغزی در بیماران دارای اختلال وسواسی - اجباری با استفاده از کمی سازی پتانسیل های وابسته به رخداد (چکیده)
23 - جریان ترکیبی هیدرودینامیک مغناطیس برای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابه جایی و مکش (چکیده)
24 - اثر ضریب بیضوی بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله (چکیده)
25 - اثر برینکمن بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله بیضوی (چکیده)
26 - بهینه سازی سیستم تهویه در گاوداریها برای توزیع یکنواخت دما (چکیده)
27 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
28 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
29 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)