بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ضریب جینی


موارد یافت شده: 21

1 - شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
2 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
3 - تحلیل فضایی مزیت نسبی اشتغال در گروههای عمده شغلی استان های کشور (چکیده)
4 - تاثیر سیاستهای مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394 (چکیده)
5 - کنکاشی بر شاخص های اقتصادی (چکیده)
6 - ویژگی‌های شاخص قطبی شدن برای توزیع پارتو کران‌دار (چکیده)
7 - مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393 (چکیده)
8 - تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) (چکیده)
9 - رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد (چکیده)
10 - تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد (چکیده)
11 - تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور (چکیده)
12 - روند تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی غذا در ایران و ارزیابی سناریوهای آینده (چکیده)
13 - بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80 (چکیده)
14 - کاربردی از اندازه گیری میزان چولگی ناهمواری درامد براساس منحنی لورنتس و توزیع درامد (چکیده)
15 - شاخص های توزیع درآمد در ایران (چکیده)
16 - اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر (چکیده)
17 - بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان های کشور (چکیده)
18 - نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر) (چکیده)
19 - مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد (چکیده)
20 - بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
21 - برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)