بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: منگنز


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
2 - بررسی کانی سازی ذخیره معدنی منگنز استاج ( جنوب غرب سبزوار) بر اساس داده های زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی شناسی (چکیده)
3 - مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی (چکیده)
4 - جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی (چکیده)
5 - بررسی برهمکنش منگنز و فسفر در کشت مزرعه‌ای سیب‌زمینی(رقم اسپریت) (چکیده)
6 - بررسی تاثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و درصد پروتئین و نشاسته سیب زمینی رقم اسپریت (Solanumtubresumvar Sprit) (چکیده)
7 - ساخت بررسی خواص مغناطسی نانو ذرات فریت منگنز خالص ( MnFe O 24) و آلا و یش داده شده در ماتریس سلیکا (چکیده)
8 - مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم (چکیده)
9 - اثر PH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (MnFe2 O4) (چکیده)
10 - بررسی توالی پارا ژنتیکی نهشته های کربناتی سازند شهبازان در جنوب غرب ایران (چکیده)
11 - اثر ناخالصی منگنز بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانو ذراتFe3O4 (چکیده)
12 - اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل (چکیده)
13 - اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم (چکیده)
14 - جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
15 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)