بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: میخک


موارد یافت شده: 29

1 - اهمیت ریخت شناسی بذر در رده بندی جنس چوبک از تیره میخکیان (چکیده)
2 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
3 - تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک (چکیده)
4 - آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus) (چکیده)
5 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
6 - سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید (چکیده)
7 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
8 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
9 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
10 - مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ (چکیده)
11 - افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) (چکیده)
12 - سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
13 - سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
14 - مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs (چکیده)
15 - تاثیر اندازه ریز نمونه مریستم و نوع تنظیم کننده های رشد بر حذف ویروس خراشک حلقوی میخک در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
16 - سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
17 - ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (چکیده)
18 - بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L (چکیده)
19 - ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار (چکیده)
20 - ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
21 - تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) (چکیده)
22 - مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن (چکیده)
23 - تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی (چکیده)
24 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
25 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
26 - بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا (چکیده)
27 - آنالیز ژنومی جدایه ایرانی (FUM2) ویروس پیسک میخک (CarMV) (چکیده)
28 - شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد (چکیده)
29 - مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه (چکیده)