بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: چمن


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر (چکیده)
2 - زیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکی (چکیده)
3 - تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی (چکیده)
4 - نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
5 - نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
6 - نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
7 - بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری و چمنکاریهای) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران (چکیده)
8 - بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه (چکیده)
9 - اصلاح‎کننده‎های خاک جاذب آب، موادی برای کاهش مصرف آب در فضاهای چمنکاری شده (چکیده)
10 - اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (چکیده)
11 - کم آبیاری، راهکاری برای استفاده بهینه از آب در فضاهای سبز مناطق خشک (چکیده)
12 - تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (چکیده)
13 - ریزرخساره ها و چینه نگاری سنگی سازند چمن بید در شمال روستای گوجگی، شمال خاوری مشهد (چکیده)
14 - اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای) (چکیده)
15 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
16 - تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
17 - ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
18 - تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمن (چکیده)
19 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد (چکیده)
20 - طراحی دستگاه هوادهی چمن (مدل حفره زنی) (چکیده)
21 - مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (چکیده)
22 - ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
23 - شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (چکیده)
24 - مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ) (چکیده)