بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: FRP


موارد یافت شده: 51

1 - Enhancing Mechanical Behavior and Energy Dissipation in Fiber-Reinforced Polymers through Shape Memory Alloy Integration: A Numerical Study on SMA-FRP Composites under Cyclic Tensile Loading (چکیده)
2 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف (چکیده)
3 - Experimental study on the tensile load-carrying capacity of steel/GFRP bonding in moisture and acidic environments at high temperature (چکیده)
4 - Predictive models for the peak stress and ultimate strain of FRP confined concrete cylinders with inclined fiber orientations (چکیده)
5 - Performance of RC beam-column joints with hybrid GFRP-steel reinforcement under cyclic and axial loads (چکیده)
6 - Experimental and numerical investigation of shear performance of RC beams strengthened with FRP using grooving method (چکیده)
7 - Experimental and numerical analyses of damaged-steel plate reinforced by CFRP patch in moisture and the acidic environment under tensile test (چکیده)
8 - بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (چکیده)
9 - Predictive model for slenderness limit of circular RC columns confined with FRP wraps (چکیده)
10 - Tensile Behavior of Damaged-steel Plate Strengthened by One-sided CFRP Patch in Acidic Environment (چکیده)
11 - Analytical study on torsional behavior of concrete beams strengthened with fiber reinforced polymer laminates using softened truss model (چکیده)
12 - اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP (چکیده)
13 - ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
14 - بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP (چکیده)
15 - Reliability Analysis of Available Stress Models for FRP Confined Rectangular Concrete Columns (چکیده)
16 - Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests (چکیده)
17 - Experimental Investigation of the Effect of Hybrid Fiber Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars (چکیده)
18 - Flexural Behavior of Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars and Effects of the Added Micro and Macro Fiber (چکیده)
19 - Proposition of new applicable strength models for concrete columns confined with fiber reinforced polymers (چکیده)
20 - Effect of fibers and hybrid fibers on the shear strength of lightweight concrete beams reinforced with GFRP bars (چکیده)
21 - Strengthening of Two-way RC Slabs with Central Opening (چکیده)
22 - The effect of transverse and flexural reinforcement on deflection and cracking of GFRP bar reinforced concrete beams (چکیده)
23 - Establishment and experimental validation of an updated predictive equation for the development and lap-spliced length of GFRP bars in concrete (چکیده)
24 - Fatigue strengthening of tubular X joint using un-bonded CFRP laminates (چکیده)
25 - مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی (چکیده)
26 - بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو (چکیده)
27 - Behavior of Damaged Exterior RC Beam-Column Joints Strengthened by CFRP Composites (چکیده)
28 - Experimental Investigation of Damaged Exterior RC Beam–Column Joints Retrofittrd by FRP Jacketing Kind (چکیده)
29 - تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP (چکیده)
30 - بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار (چکیده)
31 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
32 - Predicting the Deflection of RC Beams Strengthened with FRP Laminates (چکیده)
33 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
34 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
35 - بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن (چکیده)
36 - Effective Moment of Inertia Prediction of FRP-Reinforced Concrete Beams Based on Experimental Results (چکیده)
37 - Calibration of a FE Model of Masonry wall Retrofit by CFRP-Carbon fiber reinforced polymer (چکیده)
38 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams whit AFRP bars and Confined HSC beams whit AFRP sheets under bending (چکیده)
39 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams with AFRP bars and confined HSC beams with AFRP sheets under bending (چکیده)
40 - تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP) (چکیده)
41 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
42 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
43 - Structural Damage Identification of Reinforced Concrete Beams Strengthened by CFRP Sheets (چکیده)
44 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
45 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
46 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
47 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
48 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
49 - بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (چکیده)
50 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
51 - Effect of cyclic loading on punching shear strength of slabs strengthened with CFRP sheets (چکیده)