بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مطالعات تاریخی


موارد یافت شده: 19

1 - واکاوی گزارش‌های واقعه ملاسرا و قتل حیدر عمواوغلی در نهضت جنگل (با تکیه‌ بر روش محورهای معنادهی استنفورد) (چکیده)
2 - بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک (چکیده)
3 - آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان (چکیده)
4 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
5 - آیا تاریخ میتواند علم باشد (چکیده)
6 - مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش (چکیده)
7 - رساله حسین بن یعقوب شاه (چکیده)
8 - سکایان پامیر: تورانیان (چکیده)
9 - تصورات آمریکاییان شمالی از خاورمیانه (چکیده)
10 - خیزش 1857 در هند؛ زمینه ها و پیامدها (چکیده)
11 - معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری (چکیده)
12 - آسیب شناسی وقف درایران عصرمغول (چکیده)
13 - بررسی نظریه جغرافیایی (چکیده)
14 - آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان (چکیده)
15 - مکان جغرافیایی پارسه داریوش (چکیده)
16 - روابط ايرانيان و گرجيان در عصر باستان (چکیده)
17 - تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و نزاریه در خراسان (چکیده)
18 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
19 - تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه (چکیده)