بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ریحانه درسوئی


موارد یافت شده: 31

1 - بررسی سیستم دفاعی Spodoptera exigua در مقابل نماتود Steinerenma carpocapsae و باکتری هم¬زیست Xenorhabdus nematophila و برخی عوامل دخیل در زهرآگینی (چکیده)
2 - Natural enemies of the sugar beet army worm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) in north-east Iran (چکیده)
3 - The role of pilin protein of Xenorhabdus nematophila against immune defense reactions of insects (چکیده)
4 - Immune defense components of Spodoptera exigua larvae against entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria (چکیده)
5 - A bethylid (Hymenoptera: Bethylidae) as promising biocontrol agent of rosaceous long horn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) (چکیده)
6 - Differential change patterns of main antimicrobial peptide genes during infection of entompathogenic nematode and their symbiotic bacteria (چکیده)
7 - شناسایی دشمنان طبیعی پروانه برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (چکیده)
8 - بررسی سیستم دفاعی Spodoptera exigua در مقابل نماتود بیمارگر حشرات: نوسان سکروپین و سلول¬های خونی در طول آلودگی (چکیده)
9 - واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
10 - Dissecting the immune defence against the entomopathogenic nematodes: fluctuation of Cecropin and haemocytes during infection of Spodotera exigua (چکیده)
11 - کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند (چکیده)
12 - Wolbachia grouping study, in major Trichogramma wasps in Iran (چکیده)
13 - بررسی پاسخ ایمنی لارو کرم مفتولی در مقابل دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
14 - واکنش سلولی Spodoptera exiguae علیه دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
15 - گزارش دو گونه نماتود انگل حشرات Pristionchus maupasii و Osechius از ایران (چکیده)
16 - Oscheius rugaolensis, new genus and species of insect parasitic nematodes from Iran (چکیده)
17 - Presence of the endosymbiont Wolbachia among some fruit flies (Diptera: Tephritidae) from Iran: A multilocus sequence typing approach (چکیده)
18 - نماتودHeterorhabditoides chongmingensis ، گونه ای جدید از نماتودهای انگل حشرات ایران (چکیده)
19 - اثر Wolbachia (همزیست زنبور تریکوگراما ) روی تنوع ژنتیکی میزبان (چکیده)
20 - شیوع Wolbachia در برخی گونه های مگس های میوه خراسان:مطالعه ای با رویکرد MLST (چکیده)
21 - مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد (چکیده)
22 - Phylogenetic Analysis on Some Iranian White Grubs with New Data about Natural Pathogen of Polyphylla adspersa (چکیده)
23 - تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد (چکیده)
24 - کارایی بارکد DNA در مطالعه ی برخی گونه های مگس های میوه ایران (چکیده)
25 - Parasitic wasps as natural enemies of aphid population in the Mashhad region of Iran: new data from DNA sequences and SEM (چکیده)
26 - اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S (چکیده)
27 - گروه بندی مولکولی Wolbachia ، همزیست زنبورهای تریکوگرامای برخی نقاط ایران (چکیده)
28 - مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد (چکیده)
29 - رهیافتی مولکولی بر مطالعه زنبورهای تریکوگرامای برخی مناطق ایران و همزیستش : Wolbachia (چکیده)
30 - بررسی ویژگی مولکولی یک جمعیت ایرانی (Chrysoperla carnea (Neu: Chrysopidae با تاکید بر توالی سیتوکروم اکسیداز یک (چکیده)
31 - Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis (چکیده)