بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا شادمان


موارد یافت شده: 25

1 - Multi-step-ahead prediction of fine particulate matter considering real-time decomposition techniques and uncertainty of input variables (چکیده)
2 - An ensemble multi-step-ahead forecasting system for fine particulate matter in urban areas (چکیده)
3 - A hybrid mathematical modeling strategy for controlling the mechanical performance of polyethylene/poly(ethylene-co-vinyl acetate)/Nanoclay cast films (چکیده)
4 - استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 (چکیده)
5 - پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 (چکیده)
6 - پایش پروفایل لجستیک با رویکرد بازه نمونه برداری متغیر (چکیده)
7 - Statistical models for multi-step-ahead forecasting of fine particulate matter in urban areas (چکیده)
8 - Modeling and Optimization of Creep Behavior of Ni-Based Superalloys GTD-111 and IN-738LC Using Central Composite Design (چکیده)
9 - پایش پروفایل‏های خطی ساده با استفاده از نمودار کنترل GLR با بازه نمونه برداری متغیر و متغیرهای مستقل تصادفی (چکیده)
10 - Monitoring of linear profiles using generalized likelihood ratio control chart with variable sampling interva (چکیده)
11 - بررسی اثر نابرابری واریانسها درون پروفایلهای خطی در فاز یک و معرفی دو رویکرد جایگزین (چکیده)
12 - استفاده از رویکرد بازه ی نمونه برداری متغیر برای پایش پروفایلهای خطی ساده با نمودار کنترل GLR (چکیده)
13 - Tandem organic dye-sensitized solar cells: Looking for higher performance and durability (چکیده)
14 - A new direction in design and manufacture of co-sensitized dye solar cells: Toward concurrent optimization of power conversion efficiency and durability (چکیده)
15 - بهینه‌سازی کیفیت چسبندگی در اتصالات چسبی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از روش‌های طراحی آزمایش‌ها (چکیده)
16 - بکارگیری روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر (چکیده)
17 - بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی (چکیده)
18 - امکان سنجی تعطیلی ایستگاه های آتش نشانی در طول شبانه روز (چکیده)
19 - رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیمانده‌های بازگشتی در فاز 1 پروفایل‌های خطی ساده (چکیده)
20 - بررسی اثر نابرابری واریانسها بر پایش پروفایلهای خطی (چکیده)
21 - A hybrid mathematical model for controlling particle size, particle size distribution, and color properties of toner particles (چکیده)
22 - Controlled grafting of vinylic monomers on polyolefins: a robust mathematical modeling approach (چکیده)
23 - A change point method for Phase II monitoring of generalized linear profiles (چکیده)
24 - A Change Point Method for Monitoring Generalized Linear Profiles in Phase I (چکیده)
25 - Estimating the change point of a normal process mean with a monotonic change (چکیده)