بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی ایزانلو


موارد یافت شده: 20

1 - بررسی روابط معنایی واژگانی واژه های بسیط معاصر عربی در فارسی (چکیده)
2 - بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث (چکیده)
3 - بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی (چکیده)
4 - انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان (چکیده)
5 - مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی (چکیده)
6 - نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختی (چکیده)
7 - بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیرا (چکیده)
8 - مقایسه پدیده مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران (چکیده)
9 - نقد و بررسی آموزش حروف اضافه در کتاب آموزش نوین زبان فارسی (چکیده)
10 - بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری (چکیده)
11 - بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان (چکیده)
12 - معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان (چکیده)
13 - سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوة آماری کیوسام در انتساب یک اثر (چکیده)
14 - Metaphorical Conceptualizations of Anger in Ilami Kurdish (چکیده)
15 - Semantic Classification of Ilami Kurdish Verbs of Motion (چکیده)
16 - بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور (چکیده)
17 - شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگی (چکیده)
18 - ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره خانگی (چکیده)
19 - A novel system of telling the time: The case of midday and midnight as focal points in a home sign language (چکیده)
20 - سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر (چکیده)