بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرضیه معین فرد


موارد یافت شده: 22

1 - Discrimination between Arabica and Robusta coffee brews according to their diterpene esters profile - application of deconvolution approach (چکیده)
2 - Discrimination between Arabica and Robusta coffee brews according to their diterpene esters profile - application of deconvolution approach (چکیده)
3 - Semi-volatile organic contaminants -SVOCs- in pine needles from Iceland (چکیده)
4 - ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی (چکیده)
5 - ?Coffee Drinks – Changing Patterns of Ingestion of Bioactive Compounds (چکیده)
6 - Seasonal and spatial trends of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and synthetic musks in Portugal using pine needles (چکیده)
7 - Preliminary study to compare and relate pine needles uptake of semi-volatile organic compounds (SVOCs) (چکیده)
8 - Comparison of semi-volatile organic compounds (SVOCs) levels in pine needles towards a uniform assessment using different species (چکیده)
9 - Quantification of chlorogenic acids in coffee brews by HPLC-DAD (چکیده)
10 - Anti-angiogenic Properties of Coffee Diterpene Esters, Cafestol and Kahweol Palmitate (چکیده)
11 - اثرات میزان ماده جامد بدون چربی شیر بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
12 - Liquid chromatography with diode array detection combined with spectral deconvolution for the analysis of some diterpene esters in Arabica coffee brew (چکیده)
13 - Quantification of Diterpenes and Their Palmitate Esters in Coffee Brews by HPLC-DAD (چکیده)
14 - Diterpenes in Espresso Coffee: Impact of Preparation Parameters (چکیده)
15 - Variability of diterpene esters in coffee beverages as influenced by different preparation procedures (چکیده)
16 - (Microencapsulation of a Natural Antioxidant from Coffee - Chlorogenic Acid (3-caffeoylquinic acid (چکیده)
17 - ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی (چکیده)
18 - The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening (چکیده)
19 - Survey on traditional Kurdish cheese contamination by staphylococcus aureus & salmonella during ripening times (چکیده)
20 - اثرات برخی پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
21 - Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds (چکیده)
22 - Effect of some stabilizers on the physicochemical and sensory properties of ice cream type frozen yogurt (چکیده)