بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Shadman


موارد یافت شده: 48

1 - Combination of Sequential Sampling Technique with GLR Control Charts for Monitoring Linear Profiles Based on the Random Explanatory Variables (چکیده)
2 - Employing evolutionary artificial neural network in risk-adjusted monitoring of surgical performance (چکیده)
3 - Simultaneous monitoring of mean vector and covariance matrix of auto‐correlated multivariate multiple linear profiles (چکیده)
4 - Monitoring simple linear profiles in the presence of within‐ and between‐profile autocorrelation (چکیده)
5 - An ensemble neural network framework for improving the detection ability of a base control chart in non-parametric profile monitoring (چکیده)
6 - اثربخشی استفاده از \\\"سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک\\\" بر توانایی عملکردی کودکان مبتلا به فلج مغزی و دیگر بیماری های دستگاه عصبی (چکیده)
7 - Enhancing the detection ability of control charts in profile monitoring by adding RBF ensemble model (چکیده)
8 - ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی (چکیده)
9 - توسعه و بهبود مسیرهای دوچرخه سواری با استفاده از روش درخت فراگیرکمینه (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
10 - Chitosan/polyvinyl alcohol nanofibrous membranes: towards green super-adsorbents for toxic gases (چکیده)
11 - Using evolutionary artificial neural networks in monitoring binary and polytomous logistic profiles (چکیده)
12 - توسعه نمودار کنترل EWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده (چکیده)
13 - شناسایی و پیش بینی خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته (چکیده)
14 - پایش پروفایل های پواسون با رویکرد تطبیقی بازه نمونه برداری متغیر (چکیده)
15 - تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان مشهد و مقایسه مدت بقا دو روش جراحی اگزیلاری (زیر بغل) (چکیده)
16 - بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی نیروهای سازمان آتش نشانی مشهد (چکیده)
17 - Monitoring logistic profiles using variable sample interval approach (چکیده)
18 - An ANN-based ensemble model for change point estimation in control charts (چکیده)
19 - Run Rules-Based EWMA Charts for Efficient Monitoring of Profile Parameters (چکیده)
20 - Hybrid mathematical modeling and multi‐objective optimization of mechanical properties of green composites based on starch and modified rice straw fillers (چکیده)
21 - A novel run rules based MEWMA scheme for monitoring general linear profiles (چکیده)
22 - Assessment of the devulcanization process of EPDM waste from roofing systems by combined thermomechanical/microwave procedures (چکیده)
23 - Monitoring linear profiles using Artificial Neural Networks with run rules (چکیده)
24 - Multi-step-ahead prediction of fine particulate matter considering real-time decomposition techniques and uncertainty of input variables (چکیده)
25 - An ensemble multi-step-ahead forecasting system for fine particulate matter in urban areas (چکیده)
26 - A hybrid mathematical modeling strategy for controlling the mechanical performance of polyethylene/poly(ethylene-co-vinyl acetate)/Nanoclay cast films (چکیده)
27 - استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 (چکیده)
28 - پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 (چکیده)
29 - پایش پروفایل لجستیک با رویکرد بازه نمونه برداری متغیر (چکیده)
30 - Statistical models for multi-step-ahead forecasting of fine particulate matter in urban areas (چکیده)
31 - Modeling and Optimization of Creep Behavior of Ni-Based Superalloys GTD-111 and IN-738LC Using Central Composite Design (چکیده)
32 - پایش پروفایل‏های خطی ساده با استفاده از نمودار کنترل GLR با بازه نمونه برداری متغیر و متغیرهای مستقل تصادفی (چکیده)
33 - Monitoring of linear profiles using generalized likelihood ratio control chart with variable sampling interva (چکیده)
34 - بررسی اثر نابرابری واریانسها درون پروفایلهای خطی در فاز یک و معرفی دو رویکرد جایگزین (چکیده)
35 - استفاده از رویکرد بازه ی نمونه برداری متغیر برای پایش پروفایلهای خطی ساده با نمودار کنترل GLR (چکیده)
36 - Tandem organic dye-sensitized solar cells: Looking for higher performance and durability (چکیده)
37 - A new direction in design and manufacture of co-sensitized dye solar cells: Toward concurrent optimization of power conversion efficiency and durability (چکیده)
38 - بهینه‌سازی کیفیت چسبندگی در اتصالات چسبی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از روش‌های طراحی آزمایش‌ها (چکیده)
39 - بکارگیری روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر (چکیده)
40 - بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی (چکیده)
41 - امکان سنجی تعطیلی ایستگاه های آتش نشانی در طول شبانه روز (چکیده)
42 - رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیمانده‌های بازگشتی در فاز 1 پروفایل‌های خطی ساده (چکیده)
43 - بررسی اثر نابرابری واریانسها بر پایش پروفایلهای خطی (چکیده)
44 - A hybrid mathematical model for controlling particle size, particle size distribution, and color properties of toner particles (چکیده)
45 - Controlled grafting of vinylic monomers on polyolefins: a robust mathematical modeling approach (چکیده)
46 - A change point method for Phase II monitoring of generalized linear profiles (چکیده)
47 - A Change Point Method for Monitoring Generalized Linear Profiles in Phase I (چکیده)
48 - Estimating the change point of a normal process mean with a monotonic change (چکیده)