بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Afkhami Goli


موارد یافت شده: 11

1 - Lipopolysaccharide protects against neurological disease in cats infected with feline immunodeficiency virus (چکیده)
2 - Dual Lentiviral infection causes marked neuroimmune activation and neurodegeneration (چکیده)
3 - Amyloid-beta, a new candidate for study of Bovine Spongiform Encephalitis (BSE) (چکیده)
4 - بررسی میزان بیان ژنهای استرس شبکه اندوپلاسمیک در ضایعات مغزی ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن در رت (چکیده)
5 - آنالیز In-cell Western، روشی نوین در مطالعات پروتئومیکس سلولی (چکیده)
6 - Proteinase activated receptor-2 exerts protective and pathogenic cell-type specific effects in Alzheimer s disease (چکیده)
7 - Proteinase-activated receptor-2 exerts protective and pathogenic cell type-specific effects in Alzheimer\\\'s disease (چکیده)
8 - Dual lentivirus infection potentiates neuroinflammation and neurodegeneration: viral copassage enhances neurovirulence (چکیده)
9 - Study of Short-term Repeated Fasting Effects on Experimental Peptic Ulcer Induced by Hydrochloric Acid in Mice (چکیده)
10 - مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین (چکیده)
11 - Role of collagen cross-linking on equine wound contraction and healing (چکیده)