بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Babak Rezaee Khabooshan


موارد یافت شده: 53

1 - Modeling Supply Chain Disruption and Supply Chain Strengthening (چکیده)
2 - Relocation Planning in Electric Vehicle Sharing System (چکیده)
3 - Factors influencing the Development of Electric Vehicles: System Dynamics Approach (چکیده)
4 - Optimal Charging Planning for Electric-Vehicle in Highway with Simulation technique (چکیده)
5 - ارایه مدل استراتژیک به منظور توسعه ناوگان خودروهای اشتراکی در صنعت گردشگری (چکیده)
6 - Utilising Renewable Energy Sources Efficiently in Hospitals using Demand Dispatch (چکیده)
7 - تعیین اندازه منابع انرژی ایستگاه‏ شارژ خوردو الکتریکی با توجه به فاکتورهای اقتصادی (چکیده)
8 - An integrated lot-sizing model with supplier and carrier selection and quantity discounts considering multiple products (چکیده)
9 - برنامه‌ریزی شارژ خودروهای الکتریکی در طول بزرگراه (چکیده)
10 - زمان‌بندی شارژ خودروهای برقی در پارکینگ هوشمند با در نظر گرفتن رضایت صاحبان خودرو‌ها (چکیده)
11 - تصمیم گیری در مدیریت تولید به کمک سامانه های شبیه ساز: مطالعه موردی یک شرکت خودروسازی (چکیده)
12 - strategic model for developing car sharing fleet in sustainable tourism (چکیده)
13 - Optimal electric vehicle charging station placing with integration of renewable energy (چکیده)
14 - Improving discriminating power in data envelopment models based on deviation variables framework (چکیده)
15 - Tandem organic dye-sensitized solar cells: Looking for higher performance and durability (چکیده)
16 - طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی (چکیده)
17 - بهینه سازی منابع تامین انرژی در ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی (چکیده)
18 - مدل سازی برنامه ریزی پویا برای شارژگیری خودروهای الکتریکی در بزرگراه (چکیده)
19 - برنامه ریزی بهینه تولید و مصرف روزانه در یک ریز شبکه با مولدهای گازی (چکیده)
20 - Modeling and closed-loop control of particle size and initial burst of PLGA biodegradable nanoparticles for targeted drug delivery (چکیده)
21 - Fuzzy scheduling of a non-isolated micro-grid with renewable resources (چکیده)
22 - Demand Response Mechanism of a Hybrid Energy Trading Market for Residential Consumers with Distributed Generators (چکیده)
23 - Long Term Scheduling for Optimal Sizing of Renewable Energy Sources for Hospitals (چکیده)
24 - Controlled grafting of vinylic monomers on polyolefins: a robust mathematical modeling approach (چکیده)
25 - Bi-objective integer programming of hospitals under dynamic electricity price (چکیده)
26 - : Operating room scheduling under hybrid demand (چکیده)
27 - ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز (چکیده)
28 - Mathematical model for selection of renewable resources with budget and space constraint (case study: hospitals) (چکیده)
29 - A bi-level programming formulation and a hybrid K-means algorithm for identifying the optimal customer satisfaction scheme under attack (چکیده)
30 - Constructing T–S fuzzy model from imprecise and uncertain knowledge represented as fuzzy belief functions (چکیده)
31 - Modeling of Glycolysis of Flexible Polyurethane Foam Wastes by Artificial Neural Network (ANN) Methodology (چکیده)
32 - Modeling allocation pattern in vulnerable systems as a capacitated clustering problem (چکیده)
33 - Mixture data-driven Takagi-Sugeno fuzzy model (چکیده)
34 - NEW MODEL FOR SUPPLIER SELECTION BASED ON INVENTORY MANAGEMENT AND TRANSPORTATION CONSIDERATION UNDER QUANTITY DISCOUNTS (چکیده)
35 - Fuzzy expert system for the selection of contractors of BOT projects (چکیده)
36 - (Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad (چکیده)
37 - تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد ) : مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اراک ) (چکیده)
38 - A type-2 fuzzy rule-based expert system model for stock price analysis (چکیده)
39 - Application of adaptive neuro-fuzzy inference system for solubility prediction of carbon dioxide in polymers (چکیده)
40 - Desulfurization process using Takagi–Sugeno–Kang fuzzy modeling (چکیده)
41 - Data-Driven Fuzzy Modeling for Takagi–Sugeno–Kang Fuzzy System (چکیده)
42 - A cluster validity index for fuzzy clustering (چکیده)
43 - Rule Base Simplification by Using a Similarity Measures of Fuzzy Sets (چکیده)
44 - An efficient approach for unsupervised fuzzy clustering based on grouping evolution strategies (چکیده)
45 - A new indirect approach to the type-2 fuzzy systems modeling and design (چکیده)
46 - A systematic approach to fuzzy modeling for rule generation from numerical data (چکیده)
47 - A Type-2 Fuzzy Model for Stock Market Analysis (چکیده)
48 - A New Approach For TSK-type Fuzzy Model Design (چکیده)
49 - Enhanced Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems with Improved the Output Processing Using Uncertainty Bounds (چکیده)
50 - A New Approach to Design of Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems (چکیده)
51 - An Analytical Formula for Similarity Measure between Interval Type-2 Fuzzy Sets with Gaussian Primary Membership Function and Uncertain Standard Deviation (چکیده)
52 - The Similarity Measure between Interval Type-2 Fuzzy Sets based on the Intersection of their FOUs (چکیده)
53 - A multi-objective approach to design of interval type-2 fuzzy logic systems (چکیده)