بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Dorriyeh Amiri moghaddam


موارد یافت شده: 29

1 - Molecular phylogenetics of some Iranian Cyperus L. (Cyperaceae) species inferred from plastid gene marker (چکیده)
2 - بررسی اثر ساخت و ساز بر پوشش گیاهی عرصه های طبیعی (چکیده)
3 - شناسایی و جدا سازی قارچ های پهن دوست از مدفوع اسب (چکیده)
4 - مطالعه دانه گرده برخی از گونه های سرده -Asteraceae- Cirsium در استا ن های خراسان (چکیده)
5 - مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی (چکیده)
6 - مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های مورفولوژی و تاکسونومی عددی (چکیده)
7 - بررسی ریخت‌شناختی و ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گیاهان دارویی تیره نعنا (چکیده)
8 - عدد کروموزومی و اهمیت تاکزونومی آن در چهار گونه ی قدومه (Alyssum L.) در ایران (چکیده)
9 - Anatomy of peduncle and petiole of the medicinal genus Salvia L. (Lamiaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
10 - بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
11 - مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران (چکیده)
12 - بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga (چکیده)
13 - مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
14 - بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان (چکیده)
15 - A Species-Level of Morphological and Nut Micromorphology Study of the Cyperus Complex (Cyperaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
16 - Comparative Anatomical and Palynological Studies on Rumex L. species (Polygonaceae) in NE Iran (چکیده)
17 - ICB5, Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran Ribosomal DNA marker as a molecular barcode tool for species delimitation of some Iranian Juncus L. (Juncaceae) species (چکیده)
18 - Molecular phylogenetics of some Iranian Cyperus L. (Cyperaceae) species inferred from plastid gene marker (چکیده)
19 - مطالعه تشریحی برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در شمال شرق ایران (چکیده)
20 - بررسی ساختار تشریحی ساقه و برگ گونه های جنس .Cyperaceae) Carex L) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
21 - مطالعه کروموزومی در برخی از گونه های جنسCirsium در استان های خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
22 - مطالعه سیستماتیک گونه های سرده Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های مورفولوژی و تاکسونومی عددی (چکیده)
23 - مطالعه مورفومتریک برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در استان های خراسان (چکیده)
24 - Fabrication and Characterization of SnO2 Nanobiosensor in the Presence of Aspergillus Niger Fungi (چکیده)
25 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
26 - Aspergillus niger biosensor based on tin oxide (SnO2) nanostructures: nanopowder and thin film (چکیده)
27 - مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان (چکیده)
28 - تهیه نمونه های قارچی پلاستینه به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم طبیعی (چکیده)
29 - Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران (چکیده)