بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholam ali Kalidari


موارد یافت شده: 69

1 - Anthelmintic efficacy of fenbendazole and levamisole in native fowl in northern Iran (چکیده)
2 - Design, development, and evaluation of the efficacy of a nucleic acid-free version of a bacterial ghost candidate vaccine against avian pathogenic E. coli (APEC) O78:K80 serotype (چکیده)
3 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
4 - جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی استرپتوکوکوسهای گروه PCR غیرانتروکوکی- در برخی پرندگان با روشهای کشت و - D و C (چکیده)
5 - Antimicrobial Susceptibility Profile of Enterococcus Species Isolated from Companion Birds and Poultry in the Northeast of Iran (چکیده)
6 - Effect of probiotic administration route and dietary nutrient density on growth performance, gut health, and some hematological variables in healthy or Eimeria-infected broiler chickens (چکیده)
7 - مطالعه اثر بخشی داروی ضد انگلی فنبندازول در مرغان بومی شهرستان ساری (چکیده)
8 - In vitro evaluation of acaricidal activity of aqueous ozone against Dermanyssus gallinae (چکیده)
9 - In vitro acaricidal effect of Melia azedarach ripe fruit extract against Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) (چکیده)
10 - تعیین توالی کامل نوکلئوتیدی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های فسفوپروتئین و ماتریکس ژنوتیپ VII ویروس ولوژنیک نیوکاسل در استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - Toxigenic Clostridium difficile in retail packed Chicken meat and broiler flocks in Northeastern Iran (چکیده)
12 - کارآزمایی بالینی مقایسه ای چهار واکسن کشته آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 در جوجه های گوشتی (چکیده)
13 - مقایسه ایمنی زایی چهار نوع واکسن تجاری گامبورو در جوجه های گوشتی (چکیده)
14 - تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی (چکیده)
15 - Effects of in ovo injection of chrysin, quercetin and ascorbic acid on hatchability, somatic attributes, hepatic oxidative status and early post‐hatch performance of broiler chicks (چکیده)
16 - تاثیر نوعی پروبیوتیک بر کلومیزه شدن روده ای و تهاجم بافتی سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی (چکیده)
17 - Ostrich as a possible source of pathogenic strains of Clostridium difficile (چکیده)
18 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺮﭘﺴﻮﻳﺮوس،آدﻧﻮوﻳﺮوﺳﻮﺳﻴﺮﻛﻮوﻳﺮوﺳﻜﺒﻮﺗﺮاﻧﺪرﻛﺒﺪﻻﺷﻪ ﻫﺎی ﻛﺒﻮﺗﺮان ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ (چکیده)
19 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﻏﺪاری ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن (چکیده)
20 - تأثیر جیره‌‌‌‌های اسیدی شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه‌‌‌‌های گوشتی ماده (چکیده)
21 - Molecular detection of pigeon herpesvirus, fowl adenovirus and pigeon circovirus in pigeonsrefered to mashad (چکیده)
22 - In vitro acaricidal effects of Thyme essential oil, Tobacco extract and Carbaryl against Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) (چکیده)
23 - تأثیر جیره های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر (چکیده)
24 - TOXINOTYPING OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATES OBTAINED FROM HEALTHY AND DISEASED OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS) (چکیده)
25 - PREVALENCE OF NETB AND TPEL GENES AMONG CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATES OBTAINED FROM HEALTHY AND DISEASED OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS) (چکیده)
26 - بررسی اثر اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه گوشتی در دوره های مختلف پرورشی (چکیده)
27 - Isolation and Molecular identification of infectious bronchitis virus strain QX (IBV-QX) from layer flocks located in north east of Iran (چکیده)
28 - Molecular detection and partial nucleotide sequence analysis of two Iranian strains of Avian nephritis virus type 2 (ANV2 (چکیده)
29 - Haemadsoroption-RT-PCR Assay: A Novel Simple Approach to Concentrate and increase the sensitivity of detecting NDV from Fecal and Environmental Samples (چکیده)
30 - Isolation of Mycoplasma columborale from house dove (Spilopeliasenegalensis): A first report in Iran (چکیده)
31 - Genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased ostriches (Struthio camelus) (چکیده)
32 - جداسازی،ردیابیوتعیینهویتمولکولی در سطحگونه یمایکوپلاسما هادرکبوترانشمال شرق ایران (چکیده)
33 - بررسی تنوع گونه هایمختلفمایکوپلاسما بیماری زا و غیر بیماری زا درطیور صنعتی و بومی شمال شرق ایران ‏ (چکیده)
34 - Treatment of newly hatched chicken with CpG oligodeoxynucleotides decreases liver/spleen colonization of Salmonella enteritidis in broiler chickens (چکیده)
35 - Isolation of Mycoplasmaspp. from broiler flocks with respiratory syndrome in Mashhad, Iran (چکیده)
36 - میزان تلفات و عوامل موثر بر آن در گله های گوشتی مشمول پرداخت غرامت بیمه در شهرستان مشهد (چکیده)
37 - Effect of probiotic (Bifidobacterum and Streptococc) on performance and serum parameters of broiler chickens (چکیده)
38 - Age-dependent response to CpG oligodeoxynucleotides against organ invasion of Salmonella enteritidis in broiler chickens (چکیده)
39 - اندازه گیری میزان پروتئین تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ های تخم گذار وزن تخم مرغ و وزن زرده در تعدادی از گله های تخمگذار مشهد (چکیده)
40 - Isolation and Molecular Pathotyping of Newcastle Disease Virus from Ostrich Flocks of Northeast Iran (چکیده)
41 - Determination the frequency and types of coliforms in egg shell and egg yolk in different stages (چکیده)
42 - Newcastle disease virus isolated from laying chicken flocks is the same strain circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
43 - Isolation and molecular characterization of Newcastle Disease Virus circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
44 - Co-incident severe copper deficiency and sudden death due to spontaneous rupture of carotid artery may indicate carotid dissection (aneurysm) in an ostrich (چکیده)
45 - Molecular detection of Avian Nephritis Virus (ANV) in broiler flocks in Iran (چکیده)
46 - Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
47 - Partial nucleotide sequence and phylogenetic analysis of an iranian isolate of avian nephritis virus 1 (چکیده)
48 - Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
49 - شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی (چکیده)
50 - بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی گامبورو در جوجه های گوشتی (چکیده)
51 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
52 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
53 - بررسی سرولوژیک اورنیتوباکتریوم رینو تراکئاله در تعدادی از مرغداریهای گوشتی و مادر مشهد (چکیده)
54 - Molecular detection of pigeon circovirus in Iran by the use of PCR (چکیده)
55 - Seroprevalence of Ornithobacterium Rhinotracheale in a Selected Number of Broiler and a (چکیده)
56 - Epidemiological study of Dermanyssus gallinae infestation in egg laying flocks of Mashhad (چکیده)
57 - اثر فرمالدئید بر کاهش آلودگیهای باکتریهای گرم منفی غیر کلی فرمی (چکیده)
58 - First report of the Hadjelia truncata infestation in pigeons of Iran (چکیده)
59 - Isolation and Identification of Non-coliform Gram-negative Bacteria in Hatching Eggs to Evaluate the Effect of Egg Fumigation by Formaldehyde (چکیده)
60 - بررسی کوکسیدیوز در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد (چکیده)
61 - بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)
62 - جداسازی و شناسایی پاستور لامولتوسیرا در گله های مرغ مادر (چکیده)
63 - A study on bacterial contamination rate of egg shell in hatching eggs (چکیده)
64 - pervalence of subclinical coccidiosis in broiler-chicken farms in the municipality of mashhad, khora (چکیده)
65 - اندازه گيري كلسترل تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ هاي تخمگذار- وزن تخم مرغ و وزن زرده در تعدادي از گله (چکیده)
66 - بررسي وضعيت تيتر آنتي بادي بيماري نيوكاسل در مرغ هي بومي مشهد (چکیده)
67 - جداسازي و شناسايي پاستور لامولتو سيدا در مزارع مرغ مادر (چکیده)
68 - بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار (چکیده)
69 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)