بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kurosh Javidan


موارد یافت شده: 81

1 - On the high temperature limit of the Casimir energy (چکیده)
2 - Phononic Casimir corrections for Graphene resonator (چکیده)
3 - Global analysis on determination of fracture functions considering sea quark asymmetries in the nucleon (چکیده)
4 - Perturbative approach to the self-focusing of intense X-ray laser beam propagating in thermal quantum plasma (چکیده)
5 - Propagation of localized waves in magnetized cold hadronic gas (چکیده)
6 - Effects of dust polarity and nonextensive electrons on the dust-ion acoustic solitons and double layers in earth atmosphere (چکیده)
7 - Phenomenology of leading nucleon production in ep collisions at HERA in the framework of fracture functions (چکیده)
8 - High energy density spots and production of kink–antikink pairs in particle collisions (چکیده)
9 - Collective coordinate system in (2+1) dimensions: lumps-potential interaction (چکیده)
10 - Distribution functions of electrons in the Earth and Venus ionospheres: Effects on the propagation of localized waves (چکیده)
11 - بررسی درهم تنیدگی اتم ها در دو کاوام تک مد مجزا (چکیده)
12 - Casimir energy for acoustic phonons in graphene (چکیده)
13 - Multi-kink collisions in the phi6 model (چکیده)
14 - Quantum filtering equations for atom-single photon interaction by Homodyne detection: considering full interaction Rabi model (چکیده)
15 - Interaction of Double Sine-Gordon Solitons with External Potentials: an Analytical Model (چکیده)
16 - استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی (چکیده)
17 - Determination of neutron fracture functions from a global QCD analysis of the leading neutron production at HERA (چکیده)
18 - Thermal entanglement and lower bound of the geometric discord for a two-qutrit system with linear coupling and nonuniform external magnetic field (چکیده)
19 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in astrophysical dusty plasmas with non thermal electrons (چکیده)
20 - Interaction of non thermal distributed heavy fermion beam with electron-positron-photon plasma: The Fokker-Planck equation (چکیده)
21 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collisions: The second-order viscose hydrodynamics (چکیده)
22 - Evolution of heavy quark distribution function on quark-gluon plasma: Using the Iterative Laplace Transform Method (چکیده)
23 - The effect of radiative energy loss of heavy quarks in the calculation of nuclear suppression factor in quark-gluon plasma: Iterative Laplace approach (چکیده)
24 - تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین (چکیده)
25 - Colliding solitary waves in quark gluon plasmas (چکیده)
26 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collision: Hard thermal loop corrections (چکیده)
27 - تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی (چکیده)
28 - Evolution of entropy in different types of non-Markovian three-level systems: Single reservoir vs. two independent reservoirs (چکیده)
29 - وابستگی دمایی درهم تنیدگی و ناهم خوانی کوانتومی درمدل آیزینگ سه کیوبیتی در میدان مغناطیسی عرضی (چکیده)
30 - هم بستگی های کیوبیت-کیوتریت در کانال های متفاوت چگونه تغییر می کند؟ (چکیده)
31 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in dusty plasmas with superthermal electrons (چکیده)
32 - Ion acoustic solitary waves in electron-positron-ion plasmas with q-nonextensive electrons and high relativistic ions (چکیده)
33 - پایداری امواج سالیتوری در پلاسمای کوارک-گلوئونی تحت تاثیر میدام مغناطیسی خارجی (چکیده)
34 - برخورد رودرروی امواج جایگزیده در پلاسمای تبهگن هادرونی (چکیده)
35 - محاسبه فاکتور توقف سازی هسته ای در پلاسمای کوارک گلوئونی به کمک تبدیل لاپلاس (چکیده)
36 - Dynamics of non-Markovianity in the presence of a driving field (چکیده)
37 - Stable solitary waves in super dense plasmas at external magnetic fields (چکیده)
38 - اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه (چکیده)
39 - Kink scattering from a parity-time-symmetric defect in the φ^4 model (چکیده)
40 - Head on collision of shock and breaking waves in degenerate hadronic plasmas (چکیده)
41 - The effect of the Phi4 kink’s internal mode during scattering on PT-symmetric defect (چکیده)
42 - Variance of Different Models in Electron Positron Annihilations (چکیده)
43 - Dust-ion acoustic waves modulation in dusty plasmas with nonextensive electrons (چکیده)
44 - Di-jets production in quark gluon plasmas (چکیده)
45 - Time evolution of nonplanar electron acoustic shock waves in a plasma with superthermal electrons (چکیده)
46 - entanglement between two tavis-cummings systems with N=2 (چکیده)
47 - Interaction of nonthermal muon beam with electron-positron-photon plasma: A thermal field theory approach (چکیده)
48 - درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی (چکیده)
49 - Collective-Coordinate Analysis of Inhomogeneous Nonlinear Klein–Gordon Field Theory (چکیده)
50 - Obliquely propagating electron acoustic solitons in magnetized plasmas with nonextensive electrons (چکیده)
51 - measurement-induced nonlocality for an arbitrary bipartite state (چکیده)
52 - Cylindrical and spherical ion acoustic solitary waves in electron-positron-ion plasmas with superthermal electrons (چکیده)
53 - Obliquely propagating electron acoustic solitons in a magnetized plasma with superthermal electrons (چکیده)
54 - Ion acoustic solitary waves in high relativistic plasmas with superthermal electrons and thermal positrons (چکیده)
55 - Soliton–potential interaction in the nonlinear Klein–Gordon model (چکیده)
56 - Propagation of solitary waves in non uniform dusty plasmas (چکیده)
57 - اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 (چکیده)
58 - پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین (چکیده)
59 - Analytical Formulation for φ4 Field Potential Dynamics (چکیده)
60 - Cylindrical and spherical electron acoustic solitary waves in the presence of superthermal hot electrons (چکیده)
61 - Effect of high relativistic ions on ion acoustic solitons in electron-ion-positron plasmas with nonthermal electrons and thermal positrons (چکیده)
62 - Iran Tokamak 1 (IR-T1) Pressure Simulation for Resistive and Magnetized Plasma by Vlasov Equation (چکیده)
63 - Energy of ion acoustic solitons in electron-positron-ion plasmas with high relativistic ions (چکیده)
64 - Collective coordinate variable for soliton-potential system in sine-Gordon model (چکیده)
65 - Factorization law for two lower bounds of concurrence (چکیده)
66 - Ion acoustic shock waves in weakly relativistic and dissipative plasmas with nonthermal electrons and thermal positrons (چکیده)
67 - اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV (چکیده)
68 - شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی (چکیده)
69 - Collective coordinate analysis for double sine-Gordon model (چکیده)
70 - Singular Value Decomposition Combined With Analytical Method for Tokamak Plasma Tomography (چکیده)
71 - Dust acoustic solitary and shock waves in strongly coupled dusty plasmas with nonthermal ions (چکیده)
72 - Solitary waves in dusty plasmas with variable dust charge and two temperature ions (چکیده)
73 - Soliton-potential interaction in the phi4 model (چکیده)
74 - Solitons of the KP equation in dusty plasma with variable dust charge and two temprature iopns: energy and stability (چکیده)
75 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
76 - Interaction of Topological solitons with defects: Collective coordinate method (چکیده)
77 - Solitons of the Kadomstev-Petviashvili (KP) and the modified KP equation for the dust dust acoustic solitary waves in dusty plasmas (چکیده)
78 - Solitary waves in dusty plasmas with variable dust charge and nonthermal ions (چکیده)
79 - Interaction of Noncommutative Solitons with Defects (چکیده)
80 - Analytical formulation for soliton-potential dynamics (چکیده)
81 - Interaction of topological solitons with defects: using a nontrivial metric (چکیده)