بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kurosh Javidan


موارد یافت شده: 109

1 - کنترل حلقه باز بهینه شده یک سامانه کوانتومی دو ترازه (چکیده)
2 - A comparative study of different approaches for heavy quark energy loss, based on the latest experimental data (چکیده)
3 - Dynamics of kink train solutions in deformed multiple Sine–Gordon models (چکیده)
4 - Thick branes via higher order field theory models with exponential and power-law tails (چکیده)
5 - The performance of a dissipative electro-optomechanical system using the Caldirola–Kanai Hamiltonian approach (چکیده)
6 - تأثیر اتلاف انرژی بر توابع توزیع کوارک های سنگین در پلاسمای کوارک گلوئون (چکیده)
7 - A quantum-like cognitive approach to modeling human biased selection behavior (چکیده)
8 - اکتشاف گسلهای پنهان به روش ژئومغناطیس به منظور زهکشی آبهای زیرزمینی در غرب کرمان (چکیده)
9 - Impact of EMC effect on D meson modification factor in equilibrating QGP (چکیده)
10 - Localized ion-acoustic solitons in collision with dusty plasma (چکیده)
11 - Accelerated Gaussian quantum state transfer between two remote mechanical resonators (چکیده)
12 - Spontaneous emission induced grating in a Rydberg quantum system (چکیده)
13 - A Quantum-Like Model for Predicting Human Decisions in the Entangled Social Systems (چکیده)
14 - Dust-ion acoustic waves in magnetized plasmas with a varying external magnetic field (چکیده)
15 - Dynamics of Entanglement in Optomechanical Cavity Arrays: Localization-Delocalization Transition (چکیده)
16 - Collisional and Radiative Energy Loss in QED and QCD Plasmas (چکیده)
17 - Exotic final states in the $$\varphi ^8$$ multi-kink collisions (چکیده)
18 - Three-spin systems and the Pusey–Barrett–Rudolph theorem (چکیده)
19 - Heavy-ion fusion cross sections in the barrier and high-energy regions: Signature of energy dependence in the repulsive core potential (چکیده)
20 - The QCD strong coupling constant at low energies: a non-extensive treatment (چکیده)
21 - Soliton solutions of MHD equations in cold quark gluon plasma (چکیده)
22 - NNLO compatibility between pQCD theory and phenomenology in determination of the b-quark pole and MS¯ running masses (چکیده)
23 - Entanglement fidelity ratio for elastic collisions in non-ideal two-temperature dense plasma (چکیده)
24 - مدل دوگانه سینوسی گوردون، تقریب مختصه تجمعی (چکیده)
25 - A Modified Dynamical Model of Cosmology I Theory (چکیده)
26 - Large amplitude dust ion acoustic solitons: considering dust polarity and nonextensive electrons (چکیده)
27 - Electron acoustic waves in atmospheric magnetized plasma (چکیده)
28 - Modulation instability and soliton formation in the interaction of X-ray laser beam with relativistic quantum plasma (چکیده)
29 - On the high temperature limit of the Casimir energy (چکیده)
30 - Phononic Casimir corrections for Graphene resonator (چکیده)
31 - Global analysis on determination of fracture functions considering sea quark asymmetries in the nucleon (چکیده)
32 - Perturbative approach to the self-focusing of intense X-ray laser beam propagating in thermal quantum plasma (چکیده)
33 - Propagation of localized waves in magnetized cold hadronic gas (چکیده)
34 - Effects of dust polarity and nonextensive electrons on the dust-ion acoustic solitons and double layers in earth atmosphere (چکیده)
35 - Phenomenology of leading nucleon production in ep collisions at HERA in the framework of fracture functions (چکیده)
36 - High energy density spots and production of kink–antikink pairs in particle collisions (چکیده)
37 - Collective coordinate system in (2+1) dimensions: CP1 lumps-potential interaction (چکیده)
38 - Distribution functions of electrons in the Earth and Venus ionospheres: Effects on the propagation of localized waves (چکیده)
39 - بررسی درهم تنیدگی اتم ها در دو کاوام تک مد مجزا (چکیده)
40 - Casimir energy for acoustic phonons in graphene (چکیده)
41 - Multi-kink collisions in the phi6 model (چکیده)
42 - Quantum filtering equations for atom-single photon interaction by homodyne detection: Considering full interaction Rabi model (چکیده)
43 - Interaction of Double Sine-Gordon Solitons with External Potentials: an Analytical Model (چکیده)
44 - استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی (چکیده)
45 - Determination of neutron fracture functions from a global QCD analysis of the leading neutron production at HERA (چکیده)
46 - Thermal entanglement and lower bound of the geometric discord for a two-qutrit system with linear coupling and nonuniform external magnetic field (چکیده)
47 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in astrophysical dusty plasmas with non thermal electrons (چکیده)
48 - Interaction of non thermal distributed heavy fermion beam with electron-positron-photon plasma: The Fokker-Planck equation (چکیده)
49 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collisions: The second-order viscose hydrodynamics (چکیده)
50 - Evolution of heavy quark distribution function on quark-gluon plasma: Using the Iterative Laplace Transform Method (چکیده)
51 - The effect of radiative energy loss of heavy quarks in the calculation of nuclear suppression factor in quark-gluon plasma: Iterative Laplace approach (چکیده)
52 - تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین (چکیده)
53 - Colliding solitary waves in quark gluon plasmas (چکیده)
54 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collision: Hard thermal loop corrections (چکیده)
55 - تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی (چکیده)
56 - Evolution of entropy in different types of non-Markovian three-level systems: Single reservoir vs. two independent reservoirs (چکیده)
57 - وابستگی دمایی درهم تنیدگی و ناهم خوانی کوانتومی درمدل آیزینگ سه کیوبیتی در میدان مغناطیسی عرضی (چکیده)
58 - هم بستگی های کیوبیت-کیوتریت در کانال های متفاوت چگونه تغییر می کند؟ (چکیده)
59 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in dusty plasmas with superthermal electrons (چکیده)
60 - Ion acoustic solitary waves in electron-positron-ion plasmas with q-nonextensive electrons and high relativistic ions (چکیده)
61 - پایداری امواج سالیتوری در پلاسمای کوارک-گلوئونی تحت تاثیر میدام مغناطیسی خارجی (چکیده)
62 - برخورد رودرروی امواج جایگزیده در پلاسمای تبهگن هادرونی (چکیده)
63 - محاسبه فاکتور توقف سازی هسته ای در پلاسمای کوارک گلوئونی به کمک تبدیل لاپلاس (چکیده)
64 - Dynamics of non-Markovianity in the presence of a driving field (چکیده)
65 - Stable solitary waves in super dense plasmas at external magnetic fields (چکیده)
66 - اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه (چکیده)
67 - Kink scattering from a parity-time-symmetric defect in the φ^4 model (چکیده)
68 - Head on collision of shock and breaking waves in degenerate hadronic plasmas (چکیده)
69 - The effect of the Phi4 kink’s internal mode during scattering on PT-symmetric defect (چکیده)
70 - Variance of Different Models in Electron Positron Annihilations (چکیده)
71 - Dust-ion acoustic waves modulation in dusty plasmas with nonextensive electrons (چکیده)
72 - Di-jets production in quark gluon plasmas (چکیده)
73 - Time evolution of nonplanar electron acoustic shock waves in a plasma with superthermal electrons (چکیده)
74 - entanglement between two tavis-cummings systems with N=2 (چکیده)
75 - Interaction of nonthermal muon beam with electron-positron-photon plasma: A thermal field theory approach (چکیده)
76 - درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی (چکیده)
77 - Collective-Coordinate Analysis of Inhomogeneous Nonlinear Klein–Gordon Field Theory (چکیده)
78 - Obliquely propagating electron acoustic solitons in magnetized plasmas with nonextensive electrons (چکیده)
79 - measurement-induced nonlocality for an arbitrary bipartite state (چکیده)
80 - Cylindrical and spherical ion acoustic solitary waves in electron-positron-ion plasmas with superthermal electrons (چکیده)
81 - Obliquely propagating electron acoustic solitons in a magnetized plasma with superthermal electrons (چکیده)
82 - Ion acoustic solitary waves in high relativistic plasmas with superthermal electrons and thermal positrons (چکیده)
83 - Soliton–potential interaction in the nonlinear Klein–Gordon model (چکیده)
84 - Propagation of solitary waves in non uniform dusty plasmas (چکیده)
85 - اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 (چکیده)
86 - پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین (چکیده)
87 - Analytical Formulation for φ4 Field Potential Dynamics (چکیده)
88 - Cylindrical and spherical electron acoustic solitary waves in the presence of superthermal hot electrons (چکیده)
89 - Effect of high relativistic ions on ion acoustic solitons in electron-ion-positron plasmas with nonthermal electrons and thermal positrons (چکیده)
90 - Iran Tokamak 1 (IR-T1) Pressure Simulation for Resistive and Magnetized Plasma by Vlasov Equation (چکیده)
91 - Energy of ion acoustic solitons in electron-positron-ion plasmas with high relativistic ions (چکیده)
92 - Collective coordinate variable for soliton-potential system in sine-Gordon model (چکیده)
93 - Factorization law for two lower bounds of concurrence (چکیده)
94 - Ion acoustic shock waves in weakly relativistic and dissipative plasmas with nonthermal electrons and thermal positrons (چکیده)
95 - اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV (چکیده)
96 - شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی (چکیده)
97 - Collective coordinate analysis for double sine-Gordon model (چکیده)
98 - Singular Value Decomposition Combined With Analytical Method for Tokamak Plasma Tomography (چکیده)
99 - Dust acoustic solitary and shock waves in strongly coupled dusty plasmas with nonthermal ions (چکیده)
100 - Solitary waves in dusty plasmas with variable dust charge and two temperature ions (چکیده)
101 - Soliton-potential interaction in the phi4 model (چکیده)
102 - Solitons of the KP equation in dusty plasma with variable dust charge and two temprature iopns: energy and stability (چکیده)
103 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
104 - Interaction of Topological solitons with defects: Collective coordinate method (چکیده)
105 - Solitons of the Kadomstev-Petviashvili (KP) and the modified KP equation for the dust dust acoustic solitary waves in dusty plasmas (چکیده)
106 - Solitary waves in dusty plasmas with variable dust charge and nonthermal ions (چکیده)
107 - Interaction of noncommutative solitons with defects (چکیده)
108 - Analytical formulation for soliton-potential dynamics (چکیده)
109 - Interaction of topological solitons with defects: using a nontrivial metric (چکیده)