بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Marzieh Moeenfard


موارد یافت شده: 47

1 - استخراج و ارزیابی میزان تانن محصولات کشاورزی (چکیده)
2 - مروری بر روش‌های تولید نانوسلولزها از ضایعات صنعت کشاورزی (چکیده)
3 - Nano-gold mediated aptasensor for colorimetric monitoring of acrylamide: Smartphone readout strategy for on-site food control (چکیده)
4 - Effect of Raw and Roasted Phoenix dactylifera L. Seed Polyphenols Extracts on Suppression of Angiogenesis in Endothelial Cells (چکیده)
5 - تاثیر واریته و روش تهیه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نوشیدنی هسته خرما (چکیده)
6 - Kinetics and stoichiometry of gallic acid and methyl gallate in scavenging DPPH radical as affected by the reaction solvent (چکیده)
7 - A fluorescence imaging-supported aptasensor for sensitive monitoring of cadmium pollutant in diverse samples: A critical role of metal organic frameworks (چکیده)
8 - استخراج ترکیبات پلی‌فنولی به عنوان رنگ طبیعی از هسته خرما و مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تحت شرایط مختلف (چکیده)
9 - فناوری های نوین استخراج سلولوز و همی سلولوز از تفاله قهوه جهت مصرف در خوراک دام (چکیده)
10 - Iterative Multivariate Peaks Fitting—A Robust Approach for The Analysis of Non-Baseline Resolved Chromatographic Peaks (چکیده)
11 - توسعه یک روش آنالیز جهت تعیین محتوای آکریل‌آمید در واریته‌های هسته خرمای برشته‌ (چکیده)
12 - Detection of foreign materials in cocoa beans by hyperspectral imaging technology (چکیده)
13 - بررسی تاثیر افزودن هسته خرمای برشته شده بر خصوصیات فیزیکی‌ شیمیایی و حسی قهوه حاصل از دانه عربیکا Coffea Arabica) (چکیده)
14 - دره‌بندی دانه‌های کاکائو آلوده به آفلاتوکسین با استفاده از طیف‌سنی مادون قرمز نزدیک (چکیده)
15 - بررسی امکان جایگزینی قهوه عربیکا با هسته خرمای برشته شده در تهیه نوشیدنی قهوه (چکیده)
16 - قهوه هسته خرما: بررسی تاثیر واریته و روش تهیه بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی (چکیده)
17 - تعیین مقدار کافئین در انواع قهوه و بررسی تاثیر روش کچرز بر میزان استخراج آن در مقایسه با روش متداول (چکیده)
18 - New trends in coffee diterpenes research from technological to health aspects (چکیده)
19 - Ocorrência de cafestol e caveol em amostras de café (چکیده)
20 - Cafestol, kahweol and related esters profile in espresso coffee (چکیده)
21 - Analytical Performance of Spectral Deconvolution Approach for the Analysis of Diterpene Esters in Coffee Using HPLC-DAD. (چکیده)
22 - Evaluation of chlorogenic acids in coffee brews prepared by recent technologies. (چکیده)
23 - Cafestol and kahweol in espresso coffee as influenced by preparation parameters (چکیده)
24 - Coffee diterpene derivatives as anti-angiogenesis agent (چکیده)
25 - Determination of diterpene esters in green and roasted coffees using direct ultrasound assisted extraction and HPLC–DAD combined with spectral deconvolution (چکیده)
26 - اعتبارسنجی روش اندازه گیری کافئین در نوشیدنی قهوه با کمک طیف سنج تحرک یونی (چکیده)
27 - Discrimination between Arabica and Robusta coffee brews according to their diterpene esters profile - application of deconvolution approach (چکیده)
28 - Semi-volatile organic contaminants -SVOCs- in pine needles from Iceland (چکیده)
29 - ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی (چکیده)
30 - ?Coffee Drinks – Changing Patterns of Ingestion of Bioactive Compounds (چکیده)
31 - Seasonal and spatial trends of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and synthetic musks in Portugal using pine needles (چکیده)
32 - Preliminary study to compare and relate pine needles uptake of semi-volatile organic compounds (SVOCs) (چکیده)
33 - Comparison of semi-volatile organic compounds (SVOCs) levels in pine needles towards a uniform assessment using different species (چکیده)
34 - Quantification of chlorogenic acids in coffee brews by HPLC-DAD (چکیده)
35 - Anti-angiogenic Properties of Coffee Diterpene Esters, Cafestol and Kahweol Palmitate (چکیده)
36 - اثرات میزان ماده جامد بدون چربی شیر بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
37 - Liquid chromatography with diode array detection combined with spectral deconvolution for the analysis of some diterpene esters in Arabica coffee brew (چکیده)
38 - Quantification of Diterpenes and Their Palmitate Esters in Coffee Brews by HPLC-DAD (چکیده)
39 - Diterpenes in espresso coffee: impact of preparation parameters (چکیده)
40 - Variability of diterpene esters in coffee beverages as influenced by different preparation procedures (چکیده)
41 - (Microencapsulation of a Natural Antioxidant from Coffee - Chlorogenic Acid (3-caffeoylquinic acid (چکیده)
42 - ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی (چکیده)
43 - The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening (چکیده)
44 - Survey on traditional Kurdish cheese contamination by staphylococcus aureus & salmonella during ripening times (چکیده)
45 - اثرات برخی پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
46 - Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds (چکیده)
47 - Effect of some stabilizers on the physicochemical and sensory properties of ice cream type frozen yogurt (چکیده)